Lui­gi dal­cu­o­re

Plaza Uomo - - PORT FOLIO -

s a r t o r i a d a l c uo

re

Lui­gi Dal­cu­o­re är en pas­sio­ne­rad man. Hans eng­els­ka är li­ka fan­ta­si­full som min ita­li­ens­ka, al­la vå­ra mö­ten krä­ver en tolk. Men jag be­hö­ver ba­ra se ho­nom rö­ra sig me­dan vi ta­lar om hans ar­be­te för att för­stå att skräd­de­ri ald­rig va­rit hans jobb, ut­an hans kall.

Hans histo­ria bör­jar 1966, när han be­slu­ta­de sig för att ­fri­vil­ligt an­mä­la sig som lär­ling hos det be­röm­da Del Duca. ­Ef­ter någ­ra års ut­bild­ning i det som ut­mär­ker den ­na­po­li­tans­ka sti­len be­stäm­de han sig för att re­sa runt i Eu­ro­pa i sex år, en lång re­sa som ald­rig upp­hör­de att in­spi­re­ra ho­nom i hans unikt re­cep­ti­va för­hål­lan­de till skräd­de­ri.

Tillbaka i Ne­a­pel be­slöt sig Dal­cu­o­re för att vid 26 års ål­der öpp­na en egen atel­jé i hjär­tat av Ne­a­pel. Han blev snart känd och er­känd för sin klas­sis­ka mi­ni­ma­lism. Han tror på att ”sam­man­fö­ra oklan­der­li­ga tek­ni­ker med kun­ders spe­ci­fi­ka be­hov och val för att ska­pa ett plagg som ut­strå­lar in­di­vi­du­a­lism och ka­rak­tär. En ska­pel­se som vi­sar din uni­ka per­son­lig­het.

– Tra­di­tion är fun­da­men­talt men det räc­ker in­te med det, sä­ger Dal­cu­o­re. Det hand­lar ock­så om det spän­nan­de sö­kan­det av den per­fek­ta av­väg­ning­en mel­lan avant­gar­de och an­se­en­de. www.sar­to­ri­a­dal­cu­o­re.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.