Ora­zio lu­ci­a­no

Plaza Uomo - - PORT FOLIO -

La

V e r a Sa

r t o r i a N a p o l e t ana

Ora­zio Lu­ci­a­no är en av des­sa skräd­da­re som står som själ­va sin­ne­bil­den för sitt va­ru­mär­ke. Han har byggt ett ryk­te om sig att kun­na ska­pa ett plagg där själ­va de­sig­nen ut­märks av ­av­spänd passform sam­ti­digt som den na­tur­li­ga mas­ku­li­na ­för­fi­ning­en kvar­står – en klas­sisk na­po­li­ta­na­re.

Ef­ter att ha ar­be­tat hos Ki­ta och Isa­ia i ett an­tal år star­ta­de han sitt eget fö­re­tag 1992, med en bi­be­hål­len yr­kes­e­tik som in­te tillät någ­ra kom­pro­mis­ser – handsyd­da knap­par, handsyd­da knapp­hål, full kon­troll och ett helt ige­nom hand­gjort plagg.

Kon­fek­tio­nen kän­ne­teck­nas av sin lät­ta och mju­ka kon­struk­tion lik­som av bra ma­te­ri­al. Den kom­bi­na­tio­nen ver­kar till­ta­la af­färs­män med en för­kär­lek för lyx och kom­fort som ett oef­ter­giv­ligt vill­kor. Mått­be­ställt le­ve­re­ras å sin si­da till de kun­der som krä­ver och sö­ker nå­got per­son­ligt och som vill ha fler de­tal­jer på plag­gen. För det än­da­må­let har Ora­zio an­ställt 25 ita­li­ens­ka ­ar­be­ta­re på hel­tid, där var och en fo­ku­se­rar på en ­de­talj som de blir ex­per­ter på som till­skär­ning av slag, knapp­hål, lin­ning, ax­lar. Se­dan sam­las al­la för att ska­pa pro­duk­ten ihop.

Nam­net på dör­ren är Ora­zio, men det är hans son Pi­no som har en nyc­kel­roll när det gäl­ler mär­kets fram­ti­da histo­ria. Pi­no för­stod ti­digt vik­ten av att gö­ra en pro­dukt som le­ve­re­ra­des till en publik ut­an­för Ita­li­en. In­spi­re­rad av si­na re­sor, mo­der­ni­se­ra­de han hu­sets klas­sis­ka ka­va­jer ge­nom att gö­ra dem sma­la­re och ta bort ax­el­vad­den och lin­ning­en. Ko­sty­mer­na kan man nu se i Hong Kong, New York, Mi­a­mi, To­ron­to, To­kyo och Du­bai. www.la­ve­rasar­to­ri­a­na­po­le­ta­na.it

Ora­zio Lu­ci­a­no är kom­pro­misslös i sitt ska­pan­de. Men det är so­nen Pi­no som har en nyc­kel­roll när det gäl­ler mär­kets fram­ti­da histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.