Edu­ar­do de ­s imo­ne

Plaza Uomo - - PORT FOLIO -

edesim sar­to­ria

Att strö­va längs ga­tor­na i Ne­a­pel, en stad som vim­lar av her­re­ki­pe­ring­ar och pit­to­res­ka hant­verks­bu­ti­ker, och att där hit­ta små ­pär­lor som ett gam­malt herr­skräd­de­ri lå­ter po­e­tiskt, men är knap­past en be­drift i kvar­ter ful­la av ex­cep­tio­nellt skick­li­ga yr­kes­män hos för­näm­li­ga herr­skräd­de­ri­er. Bland mas­sor­na lyc­kas än­då en som Edu­ar­do De Si­mo­ne skil­ja ut sig. De Si­mo­ne har som den fjär­de ge­ne­ra­tio­nen i all tyst­het lyc­kats fö­ra fa­mil­jetra­di­tio­nen ­vi­da­re, ge­nom att be­trak­ta fram­ti­den och för­bli in­tres­sant i en tid då kun­der­na sö­ker nå­got mer än lo­kal in­spi­ra­tion.

År 1896 ska­pa­de Vin­cen­zo De Si­mo­ne, Edu­ardos far­fars­far, en li­ten atel­jé i San Fe­lice a Can­cel­lo, 35 kilo­me­ter nord­väst om Ne­a­pel. År 1954 flyt­ta­de far­fa­dern, som ock­så het­te Edu­ar­do, bu­ti­ken till Ne­a­pel och eta­ble­ra­de Edesim, ett li­tet skräd­de­ri. Hans tre sö­ner En­zo, Miche­le och Ri­no höll i tyg­lar­na fram till nit­ti­o­ta­let.

Ett sam­tal med Edu­ar­do De Si­mo­ne av­slö­jar hur mång­di­men­sio­nellt hans ar­be­te är. Om du föl­jer herr­mo­det har du för­mod­li­gen sett hans ar­be­ten på många oli­ka ni­vå­er. Den här sä­song­en har en del av hans plagg synts på po­di­er hos för­nä­ma mo­de­hus in­te ba­ra i Mi­la­no ut­an ock­så i Pa­ris. Edu­ar­do själv ta­lar in­te myc­ket om pro­duk­tions­si­dan av sa­ker och ting och han sä­ger med be­stämd­het att hans va­ru­mär­ke in­te iden­ti­fie­ras med de sto­ra mo­de­hu­sens kon­fek­tio­ner, ut­an med den mått­be­ställ­da av­del­ning­en som han ny­li­gen ska­pa­de och den fär­digsyd­da kol­lek­tio­nen, Edesim, som han äg­nat sig åt med pe­dan­tisk nog­grann­het. Och om du har till­bring­at tid på so­ci­a­la media, så har du kanske sett fo­ton av Fa­bio At­ta­na­sio av dan­di­es som of­ta klär sig i mått­be­ställ­da ko­sty­mer från Edu­ar­do.

– För mo­de­hu­sen över­för jag idéer från kre­a­ti­va re­gis­sö­rer till nå­got på­tag­ligt, sä­ger Edu­ar­do.

Vad gäl­ler Edesim, där är Edu­ardos mål att åstad­kom­ma en kon­fek­tion som till sti­len lik­nar den atel­jé­ska­pa­de. Den ska va­ra lätt att bä­ra i så måt­to att den in­te är krä­van­de. Den ska va­ra obe­ro­en­de av livs­stil.

Edu­ar­do De Si­mo­nes verk­li­ga mål är att upp­täc­ka det som är ka­rak­tä­ris­tiskt för in­di­vi­den. Sam­ti­digt som han med­ger att hans för­flut­na är omist­ligt och den na­po­li­tans­ka tra­di­tio­nen är rygg­ra­den i hans ar­be­te, så för­står han ock­så be­ty­del­sen av brit­tisk struk­tur lik­som gal­lisk ne­ut­ra­li­tet och öp­pen­het.

– Att va­ra öp­pen för nya idéer ut­an att kom­pro­mis­sa med ­sjä­len, sä­ger Edu­ar­do är någon­ting han lär­de sig både från sin far och sin far­far.

De Si­mo­nes vä­der­korn sträc­ker sig för­vis­so läng­re än ­krop­pen. Hans ska­pel­ser bär på en myc­ket tyd­lig sig­na­tur – Den åter­speg­lar tyd­ligt hans re­spekt för in­di­vi­den och för­stå­el­sen av tids­an­dan, sam­ti­digt som den åter­speg­lar en öp­pen­het för den fjär­de ge­ne­ra­tio­nen att i sin tid gö­ra sin röst hörd. www.edesim.it

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.