Luca gras­sia

Plaza Uomo - - PORT FOLIO -

sar­to­ria gras­sia

Som de fles­ta mo­der­na mäs­tar­na i skräd­dar­värl­den, kom­mer ock­så Luca Gras­sia från ett släkt­led av skräd­da­re. Tre ge­ne­ra­tio­ner – far­far, pap­pa och far­brö­der. Till­bringa li­te tid till­sam­mans med ho­nom och du kom­mer snabbt att upp­täc­ka hans pas­sion för ” be­kvämt och chict”, som han tyc­ker om att kal­la sin stil. När man frå­gar ho­nom om fi­lo­so­fin bakom ­va­ru­mär­ket, sva­rar han:

– Det re­flek­te­rar min egen ål­der, en ung pro­dukt, men ock­så nya mo­del­ler ska ut­mär­kas av yr­kes­skick­lig­het en­ligt den ­na­po­li­tans­ka sko­lan.

Luca, 31, är den som har an­sva­ret för hu­set även om Gras­sia fort­fa­ran­de är ett fa­mil­je­fö­re­tag.

– Allt görs in­om fa­mil­jen, mär­kets histo­ria är vår ­iden­ti­tet. Mor, far, far­brö­der, ku­si­ner, brö­der – al­la ar­be­tar till­sam­mans, de­lar upp rol­ler­na, där var­je per­son har fullt an­svar för sitt ­om­rå­de, ”att ska­pa en and­ra hud”, som de­fi­ni­e­rar skräd­de­ri.

– Vi är na­po­li­ta­ner, vi är gla­da och kre­a­ti­va per­so­ner, men framför allt häng­er vi fast vid tra­di­tio­nen. Vår stad är äld­re än Rom. Här är vi ös­ter­ri­ka­re, gre­ker, ro­ma­re, span­jo­rer, frans­män. Vi är en bland­ning av kul­tu­rer, men fram­förallt är vi ­le­van­de män­ni­skor … lik­som mi­na ka­va­jer. www.ab­i­ti­su­mi­su­ra­na­po­li.it

Sam­ti­digt som hans plagg re­flek­te­rar hans unga ­ål­der så vill Luca Gras­sia att de ock­så ska ut­mär­kas av yr­kes­skick­lig­het en­ligt den na­po­li­tans­ka sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.