Al­fon­so ­le­o­nar­di

Plaza Uomo - - PORT FOLIO -

an­ti­ca sar­to­ria le­o­nar­di

Kliv in hos An­ti­ca Sar­to­ria Le­o­nar­di och du kom­mer sä­kert att mö­tas av ett golv täckt av tyg­rem­sor, dof­ten av ny­bryggt na­po­li­tanskt kaf­fe och en lätt­sam ita­li­ensk skräd­da­re som sit­ter och slår knapp­hål för hand.

Den still­sam­me Al­fon­so Le­o­nar­di har al­li­e­rat sig med ton­gi­van­de tyg­fab­ri­kö­rer och har kun­nat vi­sa in­te ba­ra sin ­tek­nik ut­an ock­så sin snabb­het i att ska­pa och ut­veck­la. Det som kän­ne­teck­nar ho­nom är in­te al­la de år han till­bring­at hos ­pri­sa­de Ki­ton och Bo­rel­li, in­te hel­ler att hans egen atel­jé är ett ty­piskt ex­em­pel på det in­bju­dan­de na­po­li­tans­ka fa­mil­je­fö­re­ta­get, ut­an ge­nom sin för­må­ga att tol­ka en vi­sion. Ut­an att kom­pro­mis­sa om kre­a­ti­vi­te­ten är Le­o­nar­di en konst­när som till ful­lo be­härs­kar es­te­ti­ken i det tyg han ar­be­tar med.

Man ska emel­ler­tid in­te lå­ta sig lu­ras, Al­fon­so är in­te ­be­grän­sad till att en­bart ska­pa åt and­ra. Hans ge­ni­a­li­tet lig­ger i det fak­tum att han för­står att tol­ka ock­så de all­ra mest stil­käns­li­ga män­nens idéer och nyc­ker. www.an­to­ni­o­le­o­nar­di.com

Det som kän­ne­teck­nar Al­fon­so Le­o­nar­di är hans för­må­ga att tol­ka en vi­sion ut­an att kom­pro­mis­sa om kre­a­ti­vi­te­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.