Ma­ci­ej Za­rem­ba

EX­PeR­ten

Plaza Uomo - - MANUAL -

ÄgER DEt POls­KA sKRÄD­DE­Ri­Et

ZA­REM­BA BE­sPO­KE – Det be­ror på si­tu­a­tio­nen. Men jag väl­jer all­tid hängs­len från Al­bert thurston ef­tersom jag tyc­ker att kva­li­tet är vik­tigt, sär­skilt när det kom­mer till ac­ces­so­a­rer. Jag bär både

klas­sis­ka i moi­re- ut­fö­ran­de och mer le­di­ga mo­del­ler, som de som an­vän­des

i fil­men Wall Stre­et och så­da­na i de­nim­tyg. Jag bar till och med ma­rin­blå hängl­sen med vi­ta pric­kar på från Al­bert thurston på mitt eg­na bröl­lop. Per­son­li­gen gil­lar jag in­te för myc­ket möns­ter och fär­ger på hängs­len, och und­vi­ker där­för spe­ci­alut­gå­vor­na som görs ibland. Men det kan se snyggt ut

på and­ra.

– vi ser dig of­ta i hängs­len, hur fö­re­drar du dem stilmässigt?

Clips el­ler kro­kar för knap­par?

Förr bar jag näs­tan ba­ra klas­sis­ka hängs­len med lä­der­kro­kar för byx­knap­par­na men den se­nas­te ti­den har jag valt clips allt of­ta­re. För mer for­mel­la si­tu­a­tio­ner är kro­kar och knap­par bäst då de är mer klas­sis­ka. Men clips har bli­vit gans­ka tren­digt och fun­kar med det mesta, till och med ihop med jeans.

Som skräd­da­re, var­för re­kom­men­de­rar du hängs­len?

– själv­klart ef­tersom de hjäl­per byx­or­na att sit­ta på plats på ett bra sätt. ska jag va­ra är­lig så tror jag dock att många i dag an­vän­der hängs­len som en cool ac­ces­so­ar. På det sät­tet kan man gö­ra kläd­seln både mer for­mell och ele­gant men även le­dig och mo­dern be­ro­en­de på hur man sty­lar, och det är väl vad all­ting hand­lar om, el­ler? Har skräd­da­ren gjort ett bra jobb be­hövs egent­li­gen inga hängs­len för att byx­or­na ska sit­ta på plats. De be­hövs ba­ra om man har en

väl­digt spe­ci­ell kropps­typ.

Har du märkt en stör­re ef­ter­frå­gan på hängl­sen se­dan den yng­re ge­ne­ra­tio­nen fått upp ögo­nen för skräd­dar­sytt?

– Ab­so­lut! ti­di­ga­re var det ba­ra äld­re män som bar dem och med syf­tet att hål­la byx­or­na på plats. nu­me­ra är det yng­re kun­der som helt en­kelt an­vän­der dem för nö­jes skull, som ett mo­deut­tryck i ett led i att va­ra en

mo­dern dan­dy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.