Mi­chael Hill

Sti­li­ko­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

mi­chael Hill är hjär­nan bakom Dra­ke’s lon­don vars slip­sar an­ses va­ra bland de främs­ta i värl­den. ef­ter att ha va­rit

grun­da­ren mi­chael Dra­kes hög­ra hand och pro­te­ge i tio år fick han möj­lig­he­ten att ta över fö­re­ta­get till­sam­mans med the ar­mou­rys äga­re mark Cho. Se­dan dess har va­ru­mär­ket ut­veck­lats och mi­chael har lyc­kats kom­bi­ne­ra ett rikt brit­tiskt sti­larv med mo­dernt nytän­kan­de. Själv är han oklan­der­ligt klädd och lyc­kas all­tid ska­pa en in­tres­sant look ge­nom att an­vän­da färg­gla­da at­tri­but såsom strum­por, som mat­char slip­sen el­ler

näs­du­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.