Em­ma­nu­el Heur­teau

EX­PER­TEN

Plaza Uomo - - MANUAL -

GRUN­DA­RE AV BU­TI­KEN

UPPERSOCKS.COM

Vad är skill­na­den mel­lan van­li­ga strum­por och strum­por med kva­li­tet?

– Skill­na­den mel­lan kva­li­tets­trum­por och van­li­ga strum­por är som skill­na­den mel­lan vin av “cru clas­sé” och van­ligt vin. Om du vill gö­ra ett pre­stige­vin så mås­te du först ha en vin­ran­ka. Sam­ma gäl­ler strum­por. Vill du upp­nå kva­li­tet så mås­te du an­vän­da de bäs­ta ma­te­ri­a­len. De bäs­ta till­ver­kar­na, så som Bresciani el­ler Cal­zi­fi­cio Pa­la­ti­no, an­vän­der ull från Ca­ri­a­g­gi i Ita­li­en, egyp­tisk bo­mull och me­ri­noull från Austra­li­en. Näs­ta för­ut­sätt­ning är kun­skap – en ma­skin

kan ald­rig er­sät­ta det hand­gjor­da. Strum­por med söm­mar syd­da för hand

är myc­ket skö­na­re och hål­ler läng­re.Œ

Var­för knä­långa strum­por?

– För att de täc­ker he­la va­den. Vi re­kom­men­de­rar att man bär långa strum­por till ko­stym för att helt en­kelt

in­te vi­sa hud. Det är in­te ele­gant.

Vil­ka ma­te­ri­al fö­re­drar du och var­för?

– Mer­ce­ri­se­rad bo­mull, cot­ton lis­le, året runt. Bomul­len har en fi­ber­längd på 30 till 34 mil­li­me­ter med den ab­so­lut högs­ta kva­li­te­ten på bo­mulls­strum­por.

På vin­tern fö­re­drar jag Pa­la­ti­nos ullstrum­por i 80 pro­cent austra­lisk ull och 20 pro­cent ny­lon. Ny­lo­net för­stär­ker och ökar håll­bar­he­ten.

Hur ska man mat­cha strum­por?

– I mer for­mel­la sam­man­hang ska över­gång­en från sko till byxa va­ra dis­kret. Jag re­kom­men­de­rar ma­rin­blå el­ler mörk­grå strum­por. Vill man va­ra mind­re for­mell men än­då se so­ber ut kan man väl­ja mör­ka fär­ger men i möns­ter som hund­tand el­ler fisk­ben. För le­di­ga­re strum­por re­kom­men­de­rar

jag färg ef­ter sä­song.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.