Fra­si

Plaza Uomo - - FINAL -

Via Dei Fos­si 43 Fra­si, el­ler Tie your tie, som bu­ti­ken het­te ti­di­ga­re in­nan äga­ren Si­mo­ne Rig­hi läm­na­de det­ta ja­pans­ka fö­re­tag är ett mås­te vid ett be­sök i Flo­rens. ­Si­mo­ne är en fan­tas­tisk och li­te ex­cent­risk ­per­son som bli­vit stör­re än ­bu­ti­ken i sig. Han är en tvät­täk­ta re­näs­sans­man och tryc­ker själv på hur vik­tigt han tyc­ker det är att få ut­tryc­ka sig. Han är en kre­a­tiv själ och konst­när och har ­må­lat al­la ­tav­lor i ­bu­ti­ken. De som föl­jer #menswear på ­so­ci­a­la me­di­er har ga­ran­te­rat sett ­ho­nom por­trät­te­rad av nå­gon stre­etsty­le ­fotograf. Hans lil­la bu­tik har ett hand­ploc­kat ­ut­bud av klas­sis­ka klä­der av ­högs­ta klass, allt­i­från stic­ka­de plagg och ac­ces­so­a­rer till kon­fek­tion. En stor del av hans verk­sam­het rör skräd­dar­syd­da och mått­syd­da klä­der. Här sam­ar­be­tar han med och tar mått för Ki­ton, ­At­toli­ni och en lo­kal skräd­da­re i Flo­rens. Vid si­dan av det­ta be­sö­ker han framför­allt Asi­en där han har näs­tan rock­stjär­ne­sta­tus i ­väl­kläd­da kret­sar och hål­ler så kal­la­de trunk shows. Via dei Fe­de­rig­hi 7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.