Li­ve­ra­no & Li­ve­ra­no

Plaza Uomo - - FINAL -

Skräd­dat Le­gen­da­riskt skräd­de­ri som många fram­hål­ler som ett av Ita­li­en och ­kanske värl­dens främs­ta. Äga­ren ­An­to­nio ­Li­ve­ra­no har över 50 års er­fa­ren­het och är en le­gend i ­väl­skräd­da­re-kret­sar. ­Fir­man har fun­nits i Flo­rens se­dan ­sex­tio­ta­let men fick in­ter­na­tio­nellt ge­nom­brott myc­ket tack va­re de­ras sam­ar­be­te och Trunk shows med den hy­pa­de ­bu­ti­ken The Ar­mou­ry samt med­ver­kan i doku­men­tär­fil­men O’Mast av ­Gi­an­luca ­Mig­li­a­rot­ti samt upp­föl­ja­ren Co­lo­ri di An­to­nio. Hussti­len är tyd­ligt Flo­ren­tinsk med li­te me­ra upp­bygg­da ax­lar och kan­vas­kon­struk­tion än vad ex­em­pel­vis är van­ligt i söd­ra Ita­li­en. De har ing­en söm ver­ti­kalt i fram­styc­ket vil­ket stäl­ler ­hög­re krav hos skräd­da­ren och till­skä­ra­ren. Pris­ni­vån är hög men re­sul­ta­tet ock­så ena­stå­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.