Si­mo­ne aBBarC­hi

Plaza Uomo - - FINAL -

SkJor­tor Det finns fle­ra skjort­ma­ka­re i och runt Flo­rens. En av de mest kän­da är Si­mo­ne Abbarc­hi. Han har lik­som många and­ra fått en stor publik ef­ter bli­vit om­skri­ven på mo­de­blog­gar och so­ci­a­la me­di­er. Si­mo­ne öpp­na­de sin atel­jé 1997 och de syr i dag över 4 000 skjor­tor per år. 2006 an­slöt sig hans kom­pan­jon Gi­an­luca Coc­chet­ti. De er­bju­der både mått­sytt och helt skäd­dar­sytt. Vid mått­sytt tas al­la mått på plats och skjor­tan ma­skin­sys. Pri­set för det­ta är cir­ka 1 200 kr. Väl­jer med helt skräd­dar­sytt så sys en test­skjor­ta upp och en ex­tra ut­prov­ning in­går vil­ket kos­tar cir­ka 1 600 kr. An­led­ning­en till det i sam­man­hang­et lå­ga pri­set är att skjor­tor­na sys på ma­skin. Det en­da hand­gjor­da mo­men­tet är när knap­par­na fästs. De job­bar främst med de två sto­ra ita­li­ens­ka tyg­le­ve­ran­tö­rer­na Tho­mas Ma­son och Co­to­ni­fi­cio Al­bi­ni. Si­mo­ne och Gi­an­luca re­ser lö­pan­de till Lon­don och New York för att mö­ta kun­der och ta mått vil­ket ock­så gjort att de fått en stor in­ter­na­tio­nell kund­krets. Bor­go San­tis­si­mi Apo­sto­li 16

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.