Ro­ber­to Ugoli­ni

Plaza Uomo - - FINAL -

Via di Ca­mal­do­li 10 Ro­ber­to Ugoli­ni är en le­gen­da­risk sko­ma­ka­re vars fa­milj be­dri­vit sko­till­verk­ning och un­der­håll i ge­ne­ra­tio­ner. Fram till 1995 job­ba­de Ro­ber­to ute­slu­tan­de med re­pa­ra­tion och un­der­håll av skor. De se­nas­te 20 åren är det hand­gjor­da och mått­syd­da, så kal­la­de be­spo­ke skor, som han bli­vit känd för. I den lil­la atel­jén till­ver­kas någ­ra av Ita­li­ens fi­nas­te skor helt en­ligt den gam­la fi­na sko­makartra­di­tio­nen och med en look som är ­ele­gant sna­ra­re än ru­stik. Ro­ber­to fick ti­digt ett stort ge­nom­brott i ­Ja­pan ­ge­nom ett ­sam­ar­be­te med bu­ti­ken ­Ise­tan. För dem ­ut­veck­la­de han även den ­le­gen­da­ris­ka mo­del­len U-last som un­gers­ka Lazlo Vass se­na­re an­vän­de och blev kän­da för. För att er­bju­da en helt unikt ­fram­ta­gen läst och mått­sydd sko är ­pris­ni­vån ­re­la­tivt låg jäm­fört med ex­em­pel­vis de brit­tis­ka mot­sva­rig­he­ter­na. Pro­ces­sen är dock tidskrä­van­de och krä­ver fle­ra ­prov­ning­ar på plats. Via dei Miche­loz­zi 17

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.