Ste­fa­no Be­mer

Plaza Uomo - - FINAL -

Skor Flo­rens och den toscans­ka re­gi­o­nen är kän­da för sin fi­na lä­der­in­du­stri. Det­ta har gjort att det finns ett an­tal bra sko­ma­ka­re i sta­den. En av de mest kän­da är Ste­fa­no Be­mer. Ste­fa­no som star­ta­de sin verk­sam­het 1983 gick ty­värr bort 2012. I sam­band med det­ta tog Tom­mas­so ­Me­la­ni och hans fa­mil­je­fö­re­tag Scu­lo de Cu­o­io över verk­sam­he­ten. De har se­dan fem­ti­o­ta­let be­dri­vet till­verk­ning av hand­gjor­da lä­der­väs­kor i re­gi­o­nen. Ge­nom Tom­mas­sos för­tjänst har Ste­fa­no Be­mer bli­vit än mer kän­da och de an­ses i dag va­ra en av värl­dens främs­ta sko­till­ver­ka­re. De har både fär­di­ga skor, så ­kal­lad ma­de-to-or­der, och helt mått­syd­da. ­De­ras fi­lo­so­fi är ita­li­ensk ele­gans och ena­stå­en­de hant­verk och de läg­ger stort fo­kus på att an­vän­da lä­der av en­dast bäs­ta kva­li­tet. De har även en sko­ma­kar­sko­la där de främs­ta ele­ver­na var­je år ­er­bjuds jobb i fö­re­ta­get. I feb­ru­a­ri 2016 öpp­na­de de även en egen bu­tik i NYC.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.