OFFiCi­ne Pa­ne­rai Wa­tC­hes

Plaza Uomo - - FINAL -

Det le­gen­da­ris­ka klock­mär­ket Offici­ne Pa­ne­rai, el­ler Pa­ne­rai som de fles­ta sä­ger, känd för sin uni­ka de­sign och re­jä­la stor­lek star­ta­de ur­sprung­li­gen i Flo­rens år 1860. Gio­van­ni Pa­ne­rai ha­de bu­tik, ur­ma­ke­ri samt en sko­la för bli­van­de ur­ma­ka­re. Det­ta un­der nam­net Oro­lo­ge­ria Sviz­ze­ra. Ge­nom­brot­tet kom 1916 när fir­man fick i upp­drag att för­se den ita­li­ens­ka ma­ri­nen med kloc­kor och pre­ci­sions­in­stru­ment. Mo­del­ler­na ut­veck­la­des och man för­såg även ma­ri­nen med kloc­kor un­der and­ra världs­kri­get. Pa­ne­rai­kloc­kor från den­na tid be­ting­ar enor­ma sum­mor bland sam­la­re. Än i dag på­min­ner de­sig­nen om det ur­sprung­li­ga och ar­vet är tyd­ligt för mo­dell­se­ri­er­na Ra­do­mir, Lu­mi­nor och Ma­ri­na Mi­li­ta­re. Se­dan 1997 ägs fö­re­ta­get av The Riche­mont Group. Bu­ti­ken på Pi­az­za San Gio­van­ni fick ett re­jält an­sikts­lyft 2001 och är le­gen­da­risk bland Pa­ne­ra­i­sam­la­re, så kal­la­de Pa­ne­ra­isti, ef­tersom den of­ta har spe­ci­alut­gå­vor och li­mi­te­ra­de mo­del­ler. Pi­az­za San Gio­van­ni 14R

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.