Lo­ren­Zo viLLo­re­si

Plaza Uomo - - FINAL -

doft Re­näs­sans­sta­den Flo­rens har fle­ra oli­ka an­ri­ka par­fym­till­ver­ka­re och apo­tek med klas­sis­ka och uni­ka dof­ter. En av de kanske mest in­tres­san­ta är Lo­ren­zo Villo­re­si. Han kom­mer från en aris­to­kra­tisk fa­milj och att bli par­fym­till­ver­ka­re kanske in­te var det na­tur­li­ga va­let för Lo­ren­zo som har en ex­a­men i fi­lo­so­fi. Se­dan 1990 dri­ver han ett av de mest re­spek­te­ra­de par­fym­hu­sen i värl­den i fa­mil­jens vack­ra me­del­ti­da pa­lats bakom två oan­sen­li­ga trä­dör­rar med ut­sikt över flo­den Ar­no. Hans par­fymdof­ter är sä­reg­na och han har häm­tat myc­ket in­spi­ra­tion från re­sor i Mel­la­nöstern och Nord­af­ri­ka. 2006 be­lö­na­des han med par­fy­mens Oscar när han vann Prix Fran­co­is Co­ty. Han har även skri­vit ett fler­tal böc­ker på temat par­fym och dof­ter. Den som verk­li­gen öns­kar en unik och in­di­vi­du­ell doft kan bo­ka tid och till­bringa en dag med Lo­ren­zo och hans as­si­sten­ter som hjäl­per till att ana­ly­se­ra och ta fram det­ta. Via de Bar­di 14

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.