Str öm

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

agaton fotograf

Agaton Ström väx­te upp i Sörm­land och bör­ja­de as­si­ste­ra en Lon­don­fo­to­graf ef­ter gym­na­si­et. De se­nas­te el­va åren har Agaton job­bat i New York, som fo­to­jour­na­list åt New ork ­Ti­mes och Wall Stre­et Jour­nal. För Pla­za Uo­mo har Agaton fo­to­gra­fe­rat jour­na­list­le­gen­den Gay Talese.

– Jag fo­ku­se­rar gär­na på läng­re ­fo­to­es­sä­er, of­ta om in­di­vi­der som av oli­ka skäl ham­nat ut­an­för nor­men. Det var där­för som jag upp­skat­ta­de till­fäl­let att få fo­ta Gay Talese. Han har all­tid va­rit en skarp ob­ser­va­tör, som själv all­tid stått på si­dan och levt i sin egen värld, en värld ut­an­för nor­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.