Hirvonen

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

ka­ri Sty­list

Ka­ri Hirvonen är upp­vux­en i Ljus­ne i Häl­sing­land. På gym­na­si­et stu­de­ra­de han språk och frans­kan tog ­ho­nom till Sor­bon­ne i Pa­ris. Nu har han ­va­rit verk­sam som sty­list i 25 år och bott i bå­de New York och London i 20 av des­sa. För ett år se­dan flyt­ta­de Ka­ri till­ba­ka till Sve­ri­ge och blev mo­de­chef för tid­ning­en Boy. Så vi pa­ra­de ihop ho­nom med fo­to­gra­fen To­mas ­Falmer och fick ett väl­skräd­dat mo­de­jobb till­ba­ka.

–In­spi­ra­tio­nen var mi­ni­ma­lis­tiskt, ko­sty­mer i mju­ka­re kva­li­te­ter och ned­to­nad färgska­la. En lö­sa­re, enkla­re ko­stym­look känns mer i ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.