Gy­lenswärd

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

os­kar fotograf

Os­kar Gyl­lenswärd föd­des i Eds­byn. Han bör­ja­de lä­sa till ci­vilin­gen­jör på uni­ver­si­te­tet i Lin­kö­ping, men hop­pa­de av och tog en fil.kand. i konst­ve­ten­skap istäl­let. Os­kar har se­dan dess ar­be­tat som fo­to­as­si­stent i sju år och job­bat med sto­ra namn som ­Ma­rio Tes­ti­no, Lachlan Bai­ley och ­Jacob Sut­ton. För Pla­za Uo­mo har ­Os­kar fo­to­gra­fe­rat är­ke-ita­li­e­na­ren och ­ko­stym­de­sig­nern Ro­ber­to Raro.

– Ro­ber­to är en so­ci­al och ­ge­ne­rös man med en klar idé om hur hans ­fa­mil­je­fö­re­tag ska fram­stäl­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.