RAP­PORT FRÅN DEN VÄLSKRÄDDADE VÄRL­DEN

FEI WANG ” MIS­TER SLOWBOY” Hur fång­ar man es­sen­sen av en sti­li­kon? Vi frå­ga­de Fei Wang, man­nen bakom Instagram­sen­sa­tio­nen @mr.slowboy.

Plaza Uomo - - JOURNAL - RO­BIN DOUGLAS WESTLING TEXT FEI WANG ILLUSTRATION

Ål­der: 35 år. Bor: London. Gör: Re­klam­ma­ka­re och il­lust­ra­tör. In­stagram: @mr.slowboy An­tal föl­ja­re: 10 900 föl­ja­re. Du il­lu­stre­rar Pit­ti Uo­mos sto­ra sti­li­ko­ner, och de­lar med dig av dem på In­stagram, var­för då?

– Pre­cis som Oscars­ga­lan för film och Can­nes för re­klam, så är Pit­ti Uo­mo för­mod­li­gen den vik­ti­gas­te hän­del­sen för herr­mo­de un­der året. Det är ett cent­rum för de bäs­ta va­ru­mär­ke­na och mo­deska­par­na att vi­sa upp si­na pro­duk­ter och kol­lek­tio­ner. Det är ock­så det bäs­ta till­fäl­let för me­dia och press att vi­sa upp sig. Al­la som be­sö­ker Pit­ti Uo­mo klär sig i si­na sti­li­gas­te out­fits med hopp om att nå­gon känd stre­etsty­le­fo­to­graf ska fånga de bäs­ta bil­der­na på just de­ras looks så att de sprids över he­la värl­den. Där­för är Pit­ti Uo­mo en stor in­spi­ra­tions­käl­la.

Är det svårt att il­lu­stre­ra män i ko­stym?

– Det svå­ras­te är in­te att il­lu­stre­ra per­so­ner med en snygg out­fit, ut­an att få fram de­ras per­son­lig­het i mi­na teck­ning­ar, att få liv i por­trät­ten sna­ra­re än ba­ra re­pli­ke­ra de plagg som bärs.

Vil­ket plagg är det svå­ras­te att må­la?

– Det är in­te ett spe­ci­ellt plagg, ut­an ett spe­ci­fikt möns­ter. Jag blir väl­digt yr när jag ri­tar hund­tandsmöns­ter. Det gör det till en av de svå­ras­te sa­ker­na för mig att teck­na.

Vad är din re­la­tion till klas­sisk stil?

– Jag är en lång­sam per­son och jag gil­lar tid­löst mo­de och de­sign. Jag vill va­ra en bätt­re män­ni­ska, ar­tig och öd­mjuk. Na­tur­ligt­vis är en gent­le­man in­te ba­ra vad han bär för plagg, men jag kan helt en­kelt in­te kom­ma på nå­got bätt­re än en fin skräd­dar­sydd ko­stym med ett par gam­la men väl­po­le­ra­de Ox­ford-skor till.

Berätta om din bak­grund. – Jag är född och upp­vux­en i Beijing. Det är min

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.