Spe­la­re med koll

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Svens­ka ko­stym­till­ver­ka­ren Ca­va­li­e­re har för 18 året i rad klätt det svens­ka fot­bolls­lands­la­get i ko­sty­mer, och re­sul­ta­tet är snyg­ga­re än nå­gon­sin. Med en slim­mad sil­hu­ett, ge­ne­rö­sa slag­bred­der och na­po­li­tansk ax­el är fot­bolls­spe­lar­na mer up-to-da­te med det ita­li­ens­ka ko­stym­snit­tet. Pla­za Uo­mo bu­gar för re­sul­ta­tet och lyf­ter på hat­ten för de unga spe­lar­nas per­son­li­ga stil­kun­skap.

När stjärn­skot­tet Oscar Hil­je­mark får frå­gan hur han helst klär sig blir sva­ret:

– Ena da­gen kan jag klä mig i en skräd­dad tre­de­lad ko­stym och da­gen ef­ter kör jag på en ko­stym­byxa, skinn­paj och t-shirt.

Vil­ka är di­na stil­fö­re­bil­der?

– Ita­li­e­nar­na klär sig en­ligt min me­ning grymt, och mi­na per­son­li­ga ­fa­vo­ri­ter är Ales­sandro Squar­zi och Do­me­ni­co Gi­an­fra­te.

Bra där, Oscar! www.ca­va­li­e­re.se

Den na­po­li­tans­ke skräd­da­ren Ora­zio Lu­ci­a­no är känd för si­na otro­ligt lät­ta kon­struk­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.