Nya scarfs hos Spi­ga 3

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Bu­ti­ken Spi­ga 3 i Gö­te­borg, som ni­schat sig som en ak­tör med i förs­ta hand hög­klas­si­ga ita­li­ens­ka va­ru­mär­ken, blev ny­li­gen ett lyx­mär­ke ri­ka­re. Det är hals­duks­spe­ci­a­lis­ten 19 Andrea’s 47 som lan­dat på bu­ti­kens hyl­lor. 19 Andrea’s 47 klas­sas som en av värl­dens främs­ta hals­dukstill­ver­ka­re och vä­ver av ma­te­ri­al som ­kash­mir, vicu­na, si­den och ull en­ligt gam­la me­to­der på de bäs­ta väv­ma­ski­ner­na i Italien. www.spi­ga3.com www.19andre­as47.com www.chap­man­bags.com Ci­ap­pacan www.ve­la­sca.com

Som­mar­halv­å­ret bru­kar va­ra den tid då vi re­ser mest. Då gäl­ler allt från sol­se­mest­rar, som­mar­stu­gor och långa week­en­d­re­sor. Men att re­sa snyggt är en konst och många har gjort det till en sport att kla­ra sig med ba­ra hand­ba­gage. In­ve­ste­ra i en väs­ka som är li­ka prak­tisk som snygg så blir re­san än­nu trev­li­ga­re. En stil­ren va­ri­ant i ita­li­ensk ny­lon och lä­der är mo­del­len från brit­tis­ka Chap­man bags. Pris ca 5 200 kr. En som­mar­sko som kom­mit att bli nå­got av en vat­ten­de­la­re i herr­mo­de­värl­den är den bel­gis­ka loa­fern. Skon de­sig­na­des på fyr­ti­o­ta­let av Hen­ri Ben­del som en nätt loa­fer med en li­ten ro­sett på och blev snabbt po­pu­lär när Bel­gi­an Sho­es star­ta­de sin till­verk­ning. Vi för­står var­för och tyc­ker att det är en stil­ren sko som sär­skilt i moc­ka gör sig väl­digt bra un­der var­ma­re må­na­der. Fa­vo­rit­mo­del­len he­ter

och kom­mer från ita­li­ens­ka Ve­la­sca. Det är en rand­sydd va­ri­ant i mel­lan­brun moc­ka. Pris 1 850 kr. Det snac­kas hett om Tu­dors upp­da­te­ring av stor­säl­ja­ren

Den nya ver­sio­nen är be­tyd­ligt mind­re och har en bo­ett på 36 mm – rätt ret­ro med tan­ke på att kloc­kor var mind­re förr. Lik­som de and­ra mo­del­ler­na i se­ri­en är kloc­kan ut­rus­tad med de ka­rak­tä­ris­tis­ka

från 1969, och kom­mer med an­ting­en stållänk el­ler ett snyggt in­sli­tet lä­der­band. Pris om­kring 31 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.