Luca avi­ta­bi­le

EX­PeR­ten

Plaza Uomo - - MANUAL -

EN AV VÄRL­DENS FRÄMS­tA SKJoRtMAKARE FRÅN NE­A­PEL, ItALIEN, SoM FRÅN DEN LIL­LA AtELJÉN PÅ VIA toLEDo 256 SKA­PAR SKRÄD­DAR­SYD­DA SKJoR­toR Åt KUN­DER ÖVER HE­LA VÄRL­DEN.

Var­för tror du att in­tres­set för popo­ver-skjor­tor har bli­vit så stort?

– Män bör­jar åter­i­gen få upp ögo­nen för en mer le­dig stil som även fun­ge­rar på job­bet, ut­an att det in­ne­bär t-shirt och jeans.

Hur ska den­na typ av skjor­ta sys?

– Jag an­vän­der sam­ma grund­möns­ter som för en van­lig och mer dres­sad skjor­ta. En­ligt mig blir det snyg­gast så, att kom­bi­ne­ra en skjor­ta med en re­jäl cu­ta­way­kra­ge som står upp na­tur­ligt med ett jer­sey­tyg i polo­mo­dell.

Vil­ka ma­te­ri­al fö­re­drar?

– Jag gil­lar att an­vän­da jer­seypiké vil­ket in­te är ett nor­malt skjort­tyg ut­an ett fin­stic­kat tyg som är mjukt och följ­samt. Men det går även bra att gö­ra dem i le­di­ga ma­te­ri­al som lin­ne el­ler fla­nell.

Är det okej att bä­ra en popoverskjorta med en ko­stym?

– Själv­klart kan man bä­ra skjor­tan med en ma­rin­blå el­ler brun bo­mulls­ko­stym på som­ma­ren, men även un­der en mel­lan­grå fla­nell­ko­stym på vin­tern. Det kan dock bli svårt att mat­cha dem med klas­sis­ka ko­sty­mer som är li­te för for­mel­la. Fri­day Po­lo? – Det är en mo­dell fram­ta­gen till­sam­mans med Si­mon Cromp­ton på Per­ma­nent Sty­le. Fre­da­gar i London har of­ta kläd­kod ca­su­al och många går di­rekt från job­bet till pu­ben för en af­ter work med vän­ner­na. Då kan man bä­ra vår Fri­day Po­lo med till ex­em­pel en vir­kad slips un­der da­gen och se­dan ut­an slips för en le­di­ga­re look på kväl­len.

Vad är histo­ri­en bakom din

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.