Car­los ”Car­li­to” san­tillán

EX­PeR­ten

Plaza Uomo - - MANUAL -

ÄGER FÖ­RE­tA­GEt CARLItoS HAt SoM IM­PoR­tE­RAR oCH SÄL­JER PANAMAHAttAR AV HÖGS­tA KVA­LI­tEt I SVE­RI­GE.

Var­för bör­ja­de du säl­ja just Panama-hat­tar?

– Jag själv kom­mer från Ecu­a­dor och Panamahattar har länge va­rit min pas­sion. Jag bor i Sve­ri­ge se­dan nio år till­ba­ka och vill jämt bä­ra med mig en bit av mitt hem­land. Hat­ten har kom­mit att bli sym­bo­len för det­ta. Den är en del av min kul­tur och tra­di­tion. Att star­ta Carlitos Hat var den bäs­ta in­ve­ste­ring­en jag gjort i mitt liv. Jag vill att he­la värl­den ska ve­ta att Pa­na­ma­hat­tar­na har en mäk­tig och stolt histo­ria. Sen har hat­tar­na en prak­tisk funk­tion ock­så, de skyd­dar mot so­len och pas­sar li­ka bra i stan som på stran­den.

Vad skil­jer en bra hatt från en av enkla­re kva­li­tet?

– ti­den! Det tar allt från tre vec­kor upp till tre, sex, nio och tolv må­na­der för att vä­va en en­da hatt! Där­för skil­jer sig pri­ser­na re­jält. Det är som att jäm­fö­ra Bu­gat­ti med toyo­ta, ing­et fel på den sist­nämn­da men man får det man be­ta­lar för.

Hur mat­char man hat­ten bäst med sin kläd­sel?

– Med en lin­ne­ko­stym från Ki­ton och ett par skor från John Lobb. Egent­li­gen pas­sar hat­ten med allt. Pro­ble­met är att hit­ta rätt stor­lek och rätt mo­dell. Jag tyc­ker att al­la väl­kläd­da män bor­de in­ve­ste­ra i en äk­ta Car­li­tos­hatt. Jag kan lo­va att det är värt varen­da kro­na.

nämn en sti­li­kon som en­ligt dig bär upp Pa­na­ma­hat­ten på sti­li­gast sätt.

– Al Ca­po­ne. och jag själv då, ha­ha!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.