Alek­san­dar Jo­vano­vic

EX­PeR­ten

Plaza Uomo - - MANUAL -

MANAGEMENtKoNSULt oCH EN AV PER­So­NER­NA BAKoM ACCESSoARMÄRKEt GENtLEMEN’S ACE

Var­för sat­sa­de ni just på ked­ja?

– Vi kän­de att ked­jan låg helt rätt i ti­den. Ex­po­ne­ring­en bland topp­blog­ga­re, stil- och mo­de­i­ko­ner blev allt stör­re sam­ti­digt som an­ta­let ak­tö­rer och de­sig­ner på mark­na­den var väl­digt be­grän­sat. Vi upp­lev­de att om ked­jor­na ska få den ge­nom­slags­kraft som de för­tjä­nar så be­hövs fler ak­tö­rer och fram­förallt fler de­sig­ner och pris­klas­ser på pro­duk­ten.

Hur mat­char man ked­jan bäst?

– Jag tyc­ker att man i prin­cip kan mat­cha ked­jor­na hur som helst. Dock gör ked­jan sig li­te bätt­re på bre­da­re ka­vajslag. Ka­va­jer med bröst­fic­kor syd­da li­te läg­re så att stör­re de­len av ked­jan syns är ock­så att fö­re­dra. Sen är det såklart snyg­gast om man mat­char ked­jan men öv­ri­ga me­tal­ler så som kloc­ka, skärp och så.

Vil­ket ma­te­ri­al är att fö­re­dra?

– Min per­son­li­ga fa­vo­rit är rosé­guld. Jag tyc­ker att den är snyg­gast och mest har­mo­nisk mot de fles­ta fär­ger på ka­va­jer. Men som jag nämn­de ti­di­ga­re, har man en snygg kloc­ka i sil­ver el­ler an­nan lik­nan­de färg så ska man helt klart sat­sa på sil­ver.

Är det en flu­ga el­ler är ked­jan här för att stan­na?

– Jag tror att det är en flu­ga men jag hop­pas att den stan­nar ett läng­re tag i al­la fall. An­vänd­nings­om­rå­det är obe­grän­sat i min me­ning. Ked­ja fun­ge­rar li­ka bra på fi­na­re mid­da­gar som på ar­bets­plat­sen där jag själv of­tast an­vän­der min. Jag tror att det är ett mer håll­bart och trev­li­ga­re al­ter­na­tiv än till ex­em­pel flo­wer­pins och and­ra ac­ces­so­a­rer till ka­vajsla­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.