Douglas Cor­deaux

Plaza Uomo - - MANUAL -

Chef på Fo x Brot­hers & Co, värl­dens främs­ta till­ver­ka­re av ull­fla­nell.

Hur tar man bäst hand om en ull­ko­stym?

– Kem­tvät­ta den ALDRI G! Jag kan in­te nog be­to­na det­ta. En bra gans­ka styv kläd­bors­te tar bort smuts från ytan ut­an att rug­ga upp ty­get för myc­ket. Ef­tersom en ko­stym ald­rig lig­ger di­rekt mot hu­den så be­hö­ver den egent­li­gen in­te tvät­tas alls.

Hur får man då bort lukt från ko­sty­men?

– Jag häng­er ut mi­na ko­sty­mer på vå­ren. Ef­ter någ­ra tim­mar så är det gott nog, men häng dem in­te så att de ex­po­ne­ras för di­rekt sol­ljus.

Nå­got an­nat att tän­ka på för att för­länga livs­läng­den på ko­sty­men och ty­gets ur­sprung­li­ga skick?

– Att se ef­ter sin ko­stym är väl­digt vik­tigt och att an­vän­da en bra bred gal­ge som ger stöd åt ax­lar­na för att ko­sty­men in­te ska tap­pa for­men. Ett bra kva­li­tets­tyg skö­ter sig själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.