Al­ber­to ­Scac­cio­ni

Plaza Uomo - - PORTFOLIO -

Al­ber­to ser till att be­grep­pet ”Ma­de in Ita­ly” är nå­got mer än ba­ra en lapp man syr fast i ­plag­get. Han är an­sva­rig för att hjäl­pa ­ita­li­ens­ka fö­re­tag nå fram­gång­ar ut­om­lands, hit­ta nya mark­na­der och nå till­växt. Iklädd blå ko­stym, vit skjor­ta och svart slips skul­le man kun­na se ut som man bar uni­form, men ­Al­ber­to hit­tar en elekt­risk blå ny­ans och bär upp det med en ky­lig­het och at­ti­tyd som är omiss­känn­ligt hans. Det är skill­nad mel­lan att bä­ra en ko­stym och att äga sin look.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.