Vie Ira

Plaza Uomo - - NEWS -

Miguel Amaral Vi­ei­ra är den por­tu­gi­sis­ke ci­vilin­gen­jö­ren som vän­de till att bli en fram­gångs­rik blog­ga­re, mark­nads­fö­ra­re och fo­to­graf. Han star­ta­de sin blogg Beyond Fab­ric för att ut­tryc­ka sin åsikt om mäns stil och ele­gans. I det­ta num­mer av Pla­za Uo­mo har Miguel fo­tat de uni­ka ögon­blic­ken un­der Pit­ti Uo­mo 90.

–Pit­ti är all­tid en av de mest spän­nan­de vec­kor­na un­der året. In­te ba­ra på grund av mil­jön, kol­lek­tio­ner­na och mång­fal­den av in­flu­en­ser ut­an för att jag får träf­fa mi­na vän­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.