Lyx­igt de­nim­pa­ra­ply

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Det svens­ka höst­väd­ret läm­nar ty­värr myc­ket att öns­ka och ris­ken för ne­der­börd är över­häng­an­de. Man be­hö­ver in­te tap­pa sti­len för det. En bra regn­rock och in­te minst ett snyggt kva­li­tets­pa­ra­ply gör su­sen. Brit­tis­ka Lon­don Un­der­co­ver för­e­nar hant­verkskun­skap, tra­di­tion med nytän­kan­de och de­sign på ett bra sätt. Med de­ras lyx­i­gas­te pa­ra­ply, D-Lux, har man häm­tat in­spi­ra­tion från Frank­ri­ke och bör­jan av 1900-ta­let, och ta­git fram en vat­ten­av­stö­tan­de sel­ved­ge twill de­nim. Kryc­kan är ex­klu­sivt till­ver­kad ur ett styc­ke hic­ko­ry­trä och det finns fi­na de­tal­jer i sa­del­lä­der. Pris cir­ka 2 000 kr. lon­donun­der­co­ver.co.uk

Qu­od­dy 3 100 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.