Ugns­ba­ka­de skor

Plaza Uomo - - JOURNAL -

sho­es­like­pot­te­ry.com

Ny­li­gen kom ett nytt ja­panskt trai­ner­mär­ke till den svens­ka mark­na­den som he­ter Sho­es Li­ke Pot­te­ry. Det som gör dem uni­ka är att de likt pors­lin ”ba­kas” i en ma­sugn i 120 gra­der i 70 min. Den­na vul­ka­ni­se­rings­pro­cess han­te­ras en­dast av ett få­tal...

den tys­ka pro­du­cen­ten av kloc­kor och pen­nor, har ska­pat nya ti­dens an­teck­nings­block. Skriv el­ler ri­ta, tryck på knap­pen och över­för till din mo­bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.