Al­fon­so Cur­zio de Fran­ce­sco

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Vem är du?

– Jag he­ter Al­fon­so Cur­zio de Fran­ce­sco och är 26 år. Jag job­bar som apo­te­ka­re. Det kan lå­ta märk­ligt för många, ibland även för mig, men jag är väl­digt in­tres­se­rad av det skräd­da­de mo­det.

Vad be­ty­der stil för dig?

– Bra frå­ga. För mig är stil ett en­kelt ord fast det in­rym­mer en stor in­ne­börd. Rent ge­ne­rellt så är det in­te ba­ra hur vi klär oss ut­an en kom­bi­na­tion av många sa­ker som har­mo­ni­se­ras.

Vad är din re­la­tion till be­ty­del­sen av sprez­za­tu­ra?

– Jag tyc­ker att många per­so­ner har vant sig vid det­ta ord på ett fel­ak­tigt sätt. De kans­ke in­te vet ex­akt vad in­ne­bör­den är ­el­ler tol­kar det på ett an­norlun­da sätt från hur jag ser på det. För jag me­nar in­te att sprez­za­tu­ra in­ne­bär att klä sig bra ut­an att gö­ra nå­got spon­tant. Frans­män­nen skul­le kal­la det non­cha­lans. För mig är det in­te ett ord för dem som ser mo­de som sitt jobb, det är för­un­nat äk­ta gent­le­män.

Hur har det ita­li­ens­ka sar­to­ri­el­la sti­lar­vet på­ver­kat din stil?

– Det na­po­li­tans­ka skräd­de­ri­et är min pas­sion. Jag be­ställ­de min förs­ta skräd­dar­syd­da ko­stym när jag var sjut­ton år. Jag träf­fa­de då Gen­na­ro, skräd­da­re och äga­re av Chi­aia Na­po­li och har ho­nom att tac­ka för in­sik­ter.

– Vad jag verk­li­gen upp­skat­tar med skräd­dar­sytt är möj­lig­he­ten att kö­pa någon­ting som kom­mer att hål­la he­la li­vet ut. Mi­na ko­sty­mer kom­mer att föl­ja med mig och for­mas ef­ter mi­na upp­le­vel­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.