To­ny Syl­ve­s­ter

St ili­ko­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

Brit­ten To­ny Syl­ve­s­ter är un­der nam­net “The Du­ke of Not­hing” sång­a­re i det nors­ka hardco­re­ban­det Tur­bo­negro. På sce­nen upp­trä­der han i en ka­rak­tä­ris­tisk scen­kläd­sel och där an­sikts­mål­ning­en bli­vit en na­tur­lig del. Vid si­dan av ban­det job­bar han åt pa­ra­ply­mär­ket Lon­don Un­der­co­ver. Ef­ter de­cen­ni­ers sam­lan­de av vin­tage- och mi­li­tär­klä­der har han i dag en privat look med många ­in­flu­en­ser. Skräd­dar­sytt mo­de blan­das med ar­mé- och workwear, allt kom­bi­ne­rat no­ga med ge­nom­tänk­ta ac­ces­so­a­rer och ett an­tal ta­tu­e­ring­ar. Just för­må­gan att ut­tryc­ka sin in­di­vi­du­a­li­tet på ett fö­re­döm­ligt sätt gör ho­nom till en mo­dern sti­li­kon av i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.