To­bi­as Sko­gquist

EXPERTEN

Plaza Uomo - - MANUAL -

CREATIVE DIRECTOR FÖR MÅTTSÖMNADSMÄRKET SHIRTONOMY SOM SÄL­JER KVALITETSSKJORTOR ONLINE SAMT I ETT SHOWROOM I STOCK­HOLM.

Vad sär­skil­jer en kva­li­tets­skjor­ta från en enkla­re?

– En kva­li­tet­skjor­ta har of­tast minst 5–7 stygn per cen­ti­me­ter. De­lat ok och pär­le­mo­knap­par bru­kar även fö­re­kom­ma på kvalitetsskjortor.

Om man ba­ra skall äga tre skjor­tor, vil­ka skall man väl­ja då?

– En vit for­mell skjor­ta, ex­em­pel­vis i twill el­ler pin­point. En popo­ver i Ox­ford al­ter­na­tivt lin­ne för de li­te le­di­ga­re till­fäl­le­na och själv­klart en smo­king­skjor­ta.

Vad är van­li­gas­te pass­formsmis­sen som svens­ka män gör i dag när det gäl­ler skjor­tor?

– Den ab­so­lut van­li­gas­te kom­pro­mis­sen vad gäl­ler pass­form som den svens­ka man­nen gör är att tum­ma på bröst och ax­el­mått för att in­te få en för vid mid­ja. Det­ta går ju såklart att und­vi­ka när man gör MTM el­ler Be­spo­ke.

Är det okej att bä­ra en skjor­ta med dubbla man­chet­ter och man­schett­knap­par ut­an att man bär slips?

– Det går ab­so­lut ut­märkt så länge man bär en ka­vaj över. Då lyf­ter man även den kans­ke li­te mer ned­to­na­de out­fi­ten nå­got ef­tersom man väl­jer bort slip­sen. Att ha söm­men pla­ce­rad in­vid kant på kra­ge samt man­schett är ett fint al­ter­na­tiv till dub­bel­man­schett, of­tast lig­ger den 0,5 cm ifrån. An­nars är det snyg­ga­re att gå på en en­kel man­schett, helt klart.

Många klas­sis­ka skjor­tor i mer for­mell stil har dub­bel­vik­ta, så kal­la­de frans­ka man­schet­ter, som krä­ver man­schett­knap­par för att kun­na stäng­as. Und­vik to­kro­li­ga va­ri­an­ter med lus­ti­ga fi­gu­rer el­ler bud­skap. Sat­sa i stäl­let på en stil­ren och tid­lös va­ri­ant som de här från brit­tis­ka Alice Ma­de This. UO­MO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.