Pion­jä­ren

Plaza Uomo - - JOURNAL -

www.cpcom­pa­ny.com

För­ra året fi­ran­de ita­li­ens­ka C.P. Com­pa­ny 40 år och det känns li­ka in­tres­san­ta nu som då. Fö­re­ta­get star­ta­des i Bo­log­na 1975 av den ge­ni­för­kla­ra­de pion­jä­ren och de­sig­nern Massimo Osti, som många be­trak­tar som gud­fa­dern bakom urban sportswear. Det som gjor­de dem uni­ka var de­ras in­färg­ning av fär­di­ga plagg. De tes­ta­de sig fram och var först med att fär­ga he­la plagg, även så­da­na som be­stod av fle­ra ma­te­ri­al och oli­ka ty­per av fib­rer som allt­så re­a­ge­ra­de oli­ka på in­färg­ning­en. Metoden led­de till uni­ka tvät­tar, ny­an­ser och ut­se­en­de som än i dag gör dem re­le­van­ta. Hös­tens kol­lek­tion in­ne­hål­ler som van­ligt ett an­tal ­spän­nan­de yt­ter­plagg som kom­bi­ne­rar funk­tion med ut­se­en­de.

hit­tar man i va­ru­mär­ket Philip­pe Au­di­berts kol­lek­tion. Den frans­ka de­sig­nern har ti­di­ga­re sam­ar­be­te­tat med Karl La­ger­f­eld. Arm­ban­den är i sil­ver och pris­bil­den kring 699–1 500 kro­nor, och pro­duk­ter­na hit­tas bland an­nat på Spi­ga 3 i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.