Ang­e­lo Ing­le­se

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Vad är fi­lo­so­fin bakom ditt va­ru­mär­ke? – Jag är född in i en fa­milj av skräd­da­re. Det har bi­dra­git till att jag se­dan barns­ben lärt mig vär­de­sät­ta er­fa­ren­het. Min fa­milj för­står pas­sio­nen bakom kläd­ska­pan­det där ty­ger och ­ma­te­ri­al med spe­ci­ell design och tex­tur är vä­sent­li­ga. Vi an­vän­der även ty­ger som pro­du­ce­rats mil­jö­vän­ligt, vil­ket är vik­tigt för oss. I grun­den är mo­det en to­ta­li­tär livs­stil cen­tre­rad kring mannen som le­ver i sym­bi­os med sitt ter­ri­to­ri­um, si­na tra­di­tio­ner och sin om­giv­ning.

Hur bi­drar Gi­no­sa till di­na pro­duk­ter?

– Gi­no­sa in­spi­re­rar mig till skräd­de­ri­pro­duk­tion som kom­bi­ne­rar tra­di­tion och in­no­va­tion. Fär­ger­na, dof­ter­na och ma­gin av en pit­to­resk plats som Gi­no­sa, min hemstad. Jag ob­ser­ve­rar allt runt om­kring mig och får in­spi­ra­tion till mi­na nya kre­a­tio­ner här.

Vad är vik­tigt vid en ny kol­lek­tion?

– Att ta fram au­ten­tis­ka mo­del­ler från fa­mil­jear­ki­vet som vi kan upp­da­te­ra och ska­pa ex­klu­si­va plagg för kun­der som be­und­rar det vack­ra i skräd­de­ri­et som en konst. Och vad som själv­klart tas från fa­mil­jetra­di­tio­ner­na är söm­nads­tek­ni­ker­na som får plagg att be­sit­ta skräd­da­de de­tal­jer och en per­fekt pass­form.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.