Fred Astair

Stiliko­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

Fre­de­rick Aus­ter­litz, el­ler Fred ­A stai­re så som vi kom att kän­na ho­nom, är tro­ligt­vis den per­son ge­nom al­la ti­der som för­knip­pas mest med fla­nell­byx­an. Han till­bring­a­de he­la sitt liv in­om show­biz som ­sång­a­re, dan­sa­re och ­skå­de­spe­la­re. Trots hans re­la­tivt kor­ta längd så ut­strå­la­de han all­tid en na­tur­lig ­pon­dus och fick viss hjälp av att hans klä­der of­tast var per­fekt skräd­dar­syd­da. Hans sätt att klä sig var na­tur­ligt ­ele­gant och han ad­de­ra­de gär­na ­per­son­li­ga in­slag i kom­bi­na­tio­ner­na. Vi vå­gar nog kal­la ho­nom för en av de förs­ta som verk­li­gen ut­strå­lan­de och lev­de ef­ter det vi kal­lar sprez­za­tu­ra i dag. En odöd­lig sti­li­kon för all­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.