Mös­sans histo­ria

Plaza Uomo - - MANUAL -

Att de­fi­ni­e­ra mös­sans ur­sprung är ing­en lätt histo­ria. Mös­sor har fö­re­kom­mit mycket länge men den stic­ka­de va­ri­an­ten i ull så som vi bär den i dag har fram­förallt ut­veck­lats och fun­nitsˆfrån 1700-ta­let och fram­åt och då på plat­ser där kli­ma­tet va­rit li­te kal­la­re och bu­rits av fis­ka­re, jä­ga­re ochˆand­ra som spen­de­rat stör­re de­len av sin tid ut­om­hus.

Mössan med den lil­la tof­sen, topp­lu­van, kom­mer fak­tiskt från Skan­di­na­vi­en och harˆin­spi­re­rats av en sorts mös­sa som bars re­dan un­der vi­kin­ga­ti­den. En an­nan mös­sa av av hi­sto­riskt in­tres­se är fot­bolls­hu­li­gans­mös­san, rå­nar­lu­van el­ler bala­kla­van som den egent­li­gen he­ter. Den togs fram för den brit­tis­ka ar­mén un­der Krim­kri­get för att sol­da­ter­na skul­le kun­na fäl­la ner den över an­sik­tet som skydd mot den rys­ka ky­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.