mi­gu­el ama­ral ­vi­e­ria fo­to­graf

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

Mi­gu­el Ama­ral Vi­e­ria är ci­vilin­gen­jö­ren som vän­de till att bli en fram­gångs­rik blog­ga­re, mark­nads­fö­ra­re och fo­to­graf. Mi­gu­el star­ta­de sin blogg Beyond Fab­ric för att ut­tryc­ka sin åsikt om mäns stil och ele­gans. Fu­u­uc­king Young, Hig­hS­no­bi­e­ty och GQ Ja­pan är någ­ra av de kun­der han har fo­tat för. I det­ta num­mer av Pla­za Uomo har Mi­gu­el fo­tat uni­ka ögon­blick un­der Pit­ti Uomo 91.

– Att re­sa till Pit­ti är en av de mest spän­nan­de vec­kor­na un­der året, för mil­jöns skull, kol­lek­tio­ner­na, ­in­flu­en­sern och al­la vän­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.