Al­lans skor

Den frans­ke sko­ska­pa­ren Al­lan Bau­do­in har bli­vit den skräd­da­de mo­de­värl­dens nya älsk­ling.

Plaza Uomo - - JOURNAL - ERIK MANN­BY JA­MIE FERGUSON TEXT FoTo

Al­lan Bau­do­in har pre­cis till­bring­at någ­ra da­gar i en pop-up-bu­tik på Sa­vi­le Row i Lon­don, den ga­ta som mer än nå­gon an­nan adress i värl­den sam­man­kopp­las med skräd­da­de herr­klä­der av högs­ta kva­li­tet. Skri­ben­ten och be­spo­ke-kon­näs­sö­ren Simon Cromp­ton har an­ord­nat ett till­fäl­ligt showroom med någ­ra av si­na fa­vo­ri­ter på herr­mo­de­mark­na­den just nu. I showroo­met hu­se­rar bland an­nat Pla­za Uomo-kän­di­sar som The Ar­mou­ry, Begg & Co och Dra­ke’s. Att Al­lans skor fått en själv­klar plats i det­ta sam­man­hang för­vå­nar mig in­te alls. Al­lans till­ba­ka­lu­ta­de och cho­se­fria per­son­lig­het åter­speglas i hans hant­verk.

Al­lan har gjort sig ett namn som sko­ma­ka­re. Men i allt vä­sent­ligt trot­sar han det slit­na ord­stä­vet ”sko­ma­ka­re bliv vid din läst”. Al­lan byt­te en ra­ket­kar­riär i Lon­dons af­färs­liv mot en be­tyd­ligt osäk­ra­re till­va­ro som be­spo­ke-sko­ma­ka­re.

– Jag är upp­vux­en i Pa­ris, med en ki­ne­sisk mam­ma och fransk pap­pa. De har all­tid upp­munt­rat mitt in­tres­se för es­te­tik och konst. Ef­ter gym­na­si­et val­de jag mel­lan att föl­ja an­ting­en en konst­när­lig el­ler tek­nisk ba­na. Va­let föll på Lon­don och data­ve­ten­skap­li­ga stu­di­er på UCL. Han läs­te även en Mas­ter­ut­bild­ning i Bu­si­ness Ma­na­ge­ment på Lon­don Bu­si­ness School. Det­ta led­de till att han lyc­ka­des fånga sitt dröm­jobb på App­le.

– Det var väl­digt spän­nan­de till en bör­jan. Mil­jön och ar­bets­upp­gif­ter­na var dock in­te nog kre­a­ti­va för mig, så jag bör­ja­de ifrå­ga­sät­ta vad jag egent­li­gen höll på med.

Al­lan tes­ta­de ock­så att job­ba med mark­nads- och af­färs­ut­veck­ling på ett da­ta­spel­fö­re­tag.

– Det var in­te ut­ma­nan­den nog, så en dag be­slu­ta­de jag mig för att sä­ga upp mig och ge mig ut och re­sa.

Som ta­get ur en film kom en ovän­tad vänd­punkt ef­ter re­san.

– Jag be­höv­de la­ga ett par skor och gick till en ny­öpp­nad sko­ma­ka­re. Vi bör­ja­de pra­ta om hant­ver­ket och han vi­sa­de upp ett par chel­sea boots han själv till­ver­kat. De var helt fan­tas­tis­ka! Jag fa­sci­ne­ra­des av att man kun­de ska­pa så­dant för hand och vil­le lä­ra mig mer. Sko­ma­ka­ren pre­sen­te­ra­de mig då för en nåt­la­re – den hant­ver­ka­re som syr ihop ovan­de­lar­na av läd­ret och fod­ret på skor­na. Han ha­de ­ti­di­ga­re jobbat med till­ver­ka­re som John Lobb och Cle­ver­ley. Han in­tro­du­ce­ra­de mig i sin tur för en möns­ter­till­ver­ka­re.

En ny idé väx­te fram hos Al­lan – att till­ver­ka skor till sig själv. I Frankrike ­hit­ta­de han en duk­tig läst­ma­ka­re, hant­ver­ka­ren som tar fram de läs­ter var­på skon till­ver­kas och får sin di­stink­ta form.

– Först gjor­de jag en ox­ford, en ­chel­sea boot och en doub­le monk för eget bruk. Där­ef­ter bör­ja­de jag till­ver­ka skor till någ­ra av mi­na vän­ner. Det blev en ­li­ten ma­de-to-me­a­su­re-verk­sam­het. Jag ha­de ing­et start­ka­pi­tal, så jag kun­de in­te hål­la nå­got la­ger. Där­för var jag tvung­en att job­ba med in­di­vi­du­el­la be­ställ­ning­ar. Jag lär­de mig möns­ter­kon­struk­tion, ­nåt­ling och al­la and­ra mo­ment i sko­ma­ke­ri­et och fast­na­de för till­skär­ning, färg­ning och pa­ti­ne­ring. Jag blev den per­son som gjor­de all fi­nishing av skor­na. Den mest tidskrä­van­de och de­tal­j­o­ri­en­te­ra­de de­len av sko­ma­ke­ri­et.

– För tre år se­dan åk­te jag till Tur­ki­et för att stu­de­ra hos en världs­le­dan­de sko­ma­ka­re. Må­let var en per­fekt slip­per. Den gjor­des för hand, ut­an ex­ces­ser. Skon var ut­an fo­der och re­la­tivt okon­stru­e­rad, med en nätt su­la och mi­ni­ma­lis­tisk sil­hu­ett. Det­ta blev pro­to­ty­pen för The Sa­gan.

En dag fick Al­lan mail från Bo Van Der Lange, en gam­mal stu­di­e­kam­rat från Lon­don Bu­si­ness School. Han ha­de ock­så fått upp intresset för skobran­schen.

– Vi träf­fa­des och dis­ku­te­ra­de li­te löst. Någ­ra må­na­der se­na­re ring­de han och ­be­rät­ta­de att han ha­de läm­nat sitt jobb och vil­le sat­sa på ett ge­men­samt sko­pro­jekt. Vi ena­des om The Sa­gan som förs­ta sko. Vis­sa de­tal­jer änd­ra­des och ett ­la­ger av kork la­des till i su­lan, som på ett par rand­syd­da skor. Bau­do­in & Lange var fött.

Simon Cromp­ton ha­de ti­digt vi­sat

”De få de­tal­jer som får fin­nas på mi­na skor är ex­tremt ge­nom­ar­be­ta­de.”

­in­tres­se för Al­lans sko­ma­ke­ri och ­ef­ter att han ha­de pub­li­ce­rat en ar­ti­kel på ­Per­ma­nent Sty­le tog sa­ker verk­li­gen fart.

– När Simon skri­vit om The Sa­gan blev ef­ter­frå­gan enorm. Se­dan dess har vi jobbat dyg­net runt. Min lä­gen­het har ­för­vand­lats till ett li­tet sko­ma­ke­ri.

Ny­li­gen lan­se­ra­des ett ­sam­ar­be­te ­mel­lan Bau­do­in & Lange och The ­Ar­mou­ry. Äga­ren Mark Cho ha­de fått upp ögo­nen för The Sa­gan, och en spe­ci­al­ver­sion av skon togs fram för Ar­mou­rys ­bu­ti­ker i Hong Kong och New York. Fram­gångs­kon­cep­tet sum­me­rar Al­lan så här:

– Jag vill att skor ska ha ett mi­ni­mum av de­tal­jer. De få de­tal­jer som se­dan får fin­nas på skor­na är ex­tremt ge­nom­ar­be­ta­de. Mi­na läs­ter är in­te klas­siskt ­eng­els­ka till for­men. Min stil har all­tid va­rit mer kon­ti­nen­tal, med sma­la­re sul­kan­ter och smäc­ker sil­hu­ett. The Sa­gan är in­te ”showy”, men sam­ti­digt så är det en ovan­lig sko­mo­dell. Man vill ju vi­sa att man har en käns­la för stil, men al­la ­be­hö­ver in­te upp­märk­sam­ma dig.

Al­lan Bau­do­in fo­to­gra­fe­rad för Pla­za Uomo i Lon­don.

Ett par vack­ra lä­der­käng­or från Bau­do­in & Lange.

Ett ur­val av Bau­do­ins moc­ka­loa­fers.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.