Ba­ra boots

Hen­rik Ho­bik vill ska­pa käng­or i gräns­lan­det mel­lan klas­sis­ka kva­li­tets­käng­or och mo­de­rik­ti­ga boots.

Plaza Uomo - - JOURNAL - kon­rad ols­son text mi­lad abe­di foto

Ef­ter att ha ar­be­tat i kläd­bran­schen i när­ma­re 30 år är det in­te kons­tigt att folk i Hen­rik Ho­biks när­het då och då ställ­de frå­gan: ”När ska du star­ta ett eget ­va­ru­mär­ke?”

Som de­lä­ga­re av kläd- och sko­a­gen­tu­ren ­Se­lec­ted Brands har han re­pre­sen­te­rat någ­ra av värl­dens störs­ta va­ru­mär­ken – från Ca­ter­pil­lar till Pe­pe Jeans till Hac­kett. Det var först när han för ett år ­se­dan ­läm­na­de den dag­li­ga bör­dan av vd-rol­len och blev ­ar­be­tan­de sty­rel­se­ord­fö­ran­de som tan­ken på ett eget va­ru­mär­ke rik­tigt fick fäs­te.

– Det bör­ja­de med att jag skul­le kö­pa boots till mig själv, ut­an att hit­ta nå­got. Det som fanns på mark­na­den var an­ting­en för djupt ro­tat i det klas­sis­ka och tra­di­tio­nel­la, el­ler så var det all­de­les för high fa­shion.

Så föd­des tan­ken och idén till Pro­ject Twlv – att hit­ta gräns­lan­det mel­lan des­sa två värl­dar. Å ena ­si­dan starkt kva­li­tets­fo­kus, å and­ra si­dan en mo­der­na­re käns­la i pro­duk­ten. Hen­rik ring­de sin kom­pis ­An­to­nio Pa­nel­la, sko­de­sig­ner med bak­grund på Paul Smith och Hu­go Boss, som di­rekt tän­de till på idén. De tog fram ett an­tal pro­to­ty­per och ställ­de ut på Pit­ti Uomo i ­ja­nu­a­ri 2016 och fick snabbt po­si­tiv re­spons från någ­ra av värl­dens tyngs­ta in­kö­pa­re, där­ibland Bar­neys.

– Det är vik­tigt för oss att hit­ta en skan­di­na­visk käns­la i de­sig­nen. In­te för myc­ket de­tal­jer, clea­na ­sil­hu­et­ter, men sam­ti­digt job­ba med de bäs­ta ma­te­ri­a­len – cor­do­van, kän­gu­ru. Vi har till och med gjor­de en känga med lä­der från svens­ka Tärn­sjö Gar­ve­ri.

Pris­klas­sen är 4 500–5 5000 kr för ett par boots, med någ­ra topp­mo­del­ler med py­ton- och pon­ny­skinn som stic­ker iväg till när­ma­re 10 000 kro­nor. För­sälj­ning­en sker i dag på eg­na hem­si­dan, samt i glo­ba­la lyx­va­ru­hus som La­ne Craw­ford, Bar­neys och NK.

– Vi får mest po­si­tiv re­spons på vå­ra läs­ter. Men all­ra ro­li­gast är när man ser att ­nå­gon kund i typ Bel­gi­en går in på hem­si­dan och ­kö­per sitt tred­je par. Då vet man att man lyc­kats.

Mo­del­len Fla­me i mocka från Tärn­sjö Gar­ve­ri, 5 200 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.