Andre­as Rei­jers

Ga­zi­a­no & Gir­ling

Plaza Uomo - - REPORTAGE -

Ga­zi­a­no & Gir­ling är en av de yng­re fir­mor­na i eng­els­ka sko­mec­kat Nort­hamp­ton, grun­dat 2006 av To­ny ­Ga­zi­a­no och De­an Gir­ling. De har än­da se­dan star­ten till­ver­kat bå­de kon­fek­tions­skor och skräd­dar­syd­da be­spo­keskor och fan­tas­tiskt nog lyc­kats nå sto­ra fram­gång­ar med bå­da si­dor­na. För åt­ta år ­se­dan bör­ja­de svens­ke Daniel We­gan i ­fö­re­ta­get som lär­ling på ­be­spo­kesko­si­dan. I dag le­der han he­la av­del­ning­en. Nu har näs­ta svensk ta­git plats i verk­sta­den, 33-åri­ge värm­län­ning­en Andre­as Rei­jers.

Andre­as har en bak­grund som kock, men ef­ter att ha sett någ­ra ­fil­mer på Youtu­be som vi­sa­de sko­till­verk­ning för hand bör­ja­de han fa­sci­ne­ras av yr­ket. Så för drygt tre år se­dan gick ­flytt­las­set till Eng­land och Nort­hamp­ton. Han fick ­rå­det att om han skul­le ha en chans att slå sig in i bran­schen be­höv­de han va­ra på plats där job­ben finns. ­Andre­as gick runt och knac­ka­de dörr hos de oli­ka ­fa­bri­ker­na och snart ha­de han fått ­an­ställ­ning hos Croc­kett & Jo­nes.

– Men det var ju in­te att job­ba i sko­fa­brik som var dröm­men, jag vil­le ju gö­ra skor själv, sä­ger Andre­as.

Så un­der kväl­lar­na satt han hem­ma och öva­de på att till­ver­ka skor för hand och på hel­ger­na åk­te han väg 43 ­ge­nom Nort­hamp­ton bort till Ket­te­ring och satt hos Daniel We­gan och lär­de sig av ­ho­nom. När det så för­ra året blev en ­lär­lings­plats le­dig hos Ga­zi­a­no & Gir­ling fick Andre­as Rei­jers chan­sen.

– Det är ett sjukt svårt ar­be­te och en lång­sam pro­cess. Jag kan för­stå att många ger upp längs vägen. Men jag gil­lar ut­ma­ning­en, sä­ger Andre­as.

Han vi­sar re­dan prov på ta­lang. ­Andre­as job­bar med bott­nings­ar­be­tet, själ­va ihop­sätt­ning­en och fi­nishen av skor­na. Trots att han ba­ra va­rit där ett drygt år ar­be­tar han re­dan med kun­ders rik­ti­ga skor.

Att han fort­fa­ran­de är re­la­tivt ung ser Andre­as som en för­ut­sätt­ning för att han ska kun­na bli rik­tigt bra på yr­ket. ­Sam­ti­digt vill han in­te slö­sa bort tid. Han ­job­bar hell­re sten­hårt nu för att så fort som möj­ligt nå en ni­vå där han kan le­va på det. För som ny lär­ling är det inga sto­ra peng­ar man drar in, men ju mer man kan till­fö­ra i ar­be­tet på ”rik­ti­ga skor” ­desto bätt­re be­talt är det, även om det ald­rig ­nå­gon­sin blir någon­ting man tjä­nar någ­ra nämn­vär­da peng­ar på. Det är in­te för att bli rik och be­römd som fler unga män­ni­skor sö­ker sig till yr­ket i dag, ut­an det hand­lar om pas­sion för hant­ver­ket.

Andre­as Rei­jers ar­be­tar hårt för att kom­ma til den ni­vår där han kan för­sör­ja sig på sitt yr­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.