Mar­co Bal­das­sa­ri

Sti li­kon en

Plaza Uomo - - MANUAL -

Mar­co är kre­a­tiv chef för och en av grun­dar­na av det ita­li­ens­ka mär­ket Ele­ven­ty. De star­ta­de 2007 och har se­dan dess som stol­ta fö­re­språ­ka­re av Ma­de in Ita­ly ska­pat ett livsstils­mär­ke för den mo­der­na man­nen. Mar­co själv ser så där löj­ligt bra ut som gör oss and­ra män rik­tigt av­und­sju­ka. Hans stil är av­slapp­nat ­ele­gant och ut­gör den bäs­ta re­klam­pe­la­ren va­ru­mär­ket kan få. In­te säl­lan syns han på nå­gon av al­la stre­etsty­le ­bil­der bä­ran­des på en ryggsäck ­vil­ket gör ho­nom till en na­tur­lig ikon för den­na pro­dukt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.