chinos

Bomulls­byx­an med mi­li­tärt ur­s­pung gör sig bäst i ita­li­enskt ut­fö­ran­de.

Plaza Uomo - - MANUAL -

Med en då­res en­vis­het ­lyf­ter vi fram spe­ci­a­lis­ter här i Pla­za Uomo. I det­ta fall kom­mer ­chi­no­sen från en av mark­na­dens le­dan­de till­ver­ka­re av den­na typ av plagg ­näm­li­gen Venedig­ba­se­ra­de In­co­tex som är en del av den ­ita­li­ens­ka ­S lo­wear-grup­pen. I den­na ­fa­milj in­går även Za­no­ne, ­Mon­te­do­ro och Glanshirt, al­la spe­ci­a­lis­ter på var sin typ av plagg. Ex­akt var­i­från nam­net ­chinos kom­mer ifrån är osä­kert. Det finns fle­ra te­o­ri­er men en ­po­pu­lär te­o­ri skul­le ha att gö­ra med Ki­na. Byx­or­na till­ver­ka­des för ar­mén i Eng­land och skic­ka­des till Asi­en på ­mit­ten av 1800-ta­let. De bör­ja­de snart till­ver­kas i Ki­na och ­ex­por­te­ra­des till Filip­pi­ner­na. Un­der det kor­ta ame­ri­kansk­spans­ka kri­get 1898 då USA oc­ku­pe­ra­de det­ta land ska de ame­ri­kans­ka sol­da­ter­na kom­mit i kon­takt med byx­an som de kal­la­de chinos, ef­ter spans­kans chi­no för Ki­na, och ta­git dem med hem till USA . Chinos är byx­or till­ver­ka­de av bo­mull. Ty­pen av bo­mull kan va­ri­e­ra men den van­li­gast fö­re­kom­man­de och ur­sprung­li­ga är en klas­sisk twill­väv där man, om man sy­nar no­ga, kan se den tä­ta vä­vens små ­rän­der lö­pa ver­ti­kalt. Chinos är ur­sprung­li­gen ett mi­li­tär­plagg som var gans­ka ge­ne­röst i pass­for­men. Rå­dan­de mode har dock de se­nas­te tio åren gjort dem rätt så smal för att pas­sa rå­dan­de tren­der. Vi tyc­ker in­te att man skall ha slag på chinos. Det känns li­te för for­mellt för den­na typ av plagg. Dock kan det se bra ut att li­te le­digt rul­la upp ­byx­be­net om läng­den är li­te för lång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.