Ka­vaJ

Brit­tiskt, ame­ri­kanskt, ­na­po­li­tanskt el­ler flo­ren­tiskt? Det som kän­ne­teck­nar din ka­vaj be­ror of­ta på ­vil­ken geo­gra­fisk plats den ­här­stam­mar ifrån. Vi re­der ut be­grep­pen.

Plaza Uomo - - MANUAL - Text Olof Nithe­ni­us

att det väl­kläd­da mo­det är här för att stan­na är ett fak­tum. Allt fler män bär ­ka­vaj även i sam­man­hang som in­te är ty­piskt for­mel­la. Ut­se­en­det på en ka­vaj kan va­ri­e­ra från väl­digt upp­klätt till re­jält av­slapp­nat. Tyg, färg och möns­ter är såklart fak­to­rer som på­ver­kar ka­va­jens ut­se­en­de vid en förs­ta an­blick. Går man li­te på dju­pet, vil­ket vi såklart upp­munt­rar till, så kan man se att ­ka­va­jer­na skil­jer sig re­jält myc­ket åt i snitt, pro­por­tio­ner och de­tal­jer. Här tän­ker vi re­da ut be­grep­pen li­te och vi­sa någ­ra ka­rak­tä­ris­tis­ka ka­vajsti­lar som al­la har ett geo­gra­fiskt spe­ci­fikt ur­sprung. För när det kom­mer till hur en ka­vaj ser ut och till vis­sa de­lar även är sydd så skil­jer det sig li­te åt mel­lan län­der men även in­om ett land. Tar man Italien som ett ex­em­pel så är ­sti­len oli­ka i ton­gi­van­de stä­der som Ne­a­pel, Flo­rens och Mi­la­no. Grän­ser­na sud­das dock lätt ut då bå­de de­sig­ner och skräd­da­re häm­tar inspiration från oli­ka håll och and­ra län­der. Här är en gui­de som för­sö­ker be­na ut de ge­ne­rel­la sär­dra­gen och lo­ka­la sti­lar som stic­ker ut och har bli­vit kän­da. Vi har valt att lyf­ta fram den ame­ri­kans­ka, den klas­sis­ka och mo­der­na brit­tis­ka, den flo­ren­tins­ka och den na­po­li­tans­ka sti­len.

John F. Kennedy Gi­an­ni Ag­nel­li

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.