Den kon­ser­va­ti­va och lätt aris­to­kra­tis­ka sti­len kän­ne­teck­nas av ar­bets­klä­der i ma­rin­blått och mörk­grått.

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ett ord som sam­man­fat­tar den brit­tis­ka ­klas­sis­ka sti­len när det kom­mer till ­ka­va­jer är kor­rekt. Den stic­ker in­te ut och skall in­te gö­ra det. Syf­tet är att pla­ce­ra bä­ra­ren i en grupp sna­ra­re än att fram­hä­va ­in­di­vi­den. ­Sti­len är kon­ser­va­tiv och li­te ­aris­to­kra­tisk. När det ­kom­mer till ar­bets­klä­der är det ­klas­sis­ka ­ko­sty­mer i ma­rin­blått el­ler mörk­grått som ­gäl­ler och till det svar­ta skor. In­te myc­ket har hänt med dess ut­se­en­de de ­se­nas­te 70 åren. Det in­tres­san­ta när det kom­mer till ud­da ­ka­va­jen är att den är en skarp kon­trast till de for­mel­la ­ko­sty­mer­na som gäl­ler i ­ar­bets­li­vet. Ka­va­jen är ett fri­tids­plagg och skall ock­så ­sig­na­le­ra just det­ta. Där­för är den gär­na i tweed och med li­te färg­gla­da in­slag så som överru­tor. In­te säl­lan mat­chas den med ­fla­nell-, moll­skinn- el­ler man­ches­ter­byx­or. Den­na­le­di­ga ka­vaj häm­tar sin inspiration från li­vet på lan­det och de sys­sel­sätt­ning­ar som aris­to­kra­tin ro­a­de sig med så som jakt, fis­ke och ­rid­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.