Värl­dens främs­ta skräd­da­re har ut­veck­lat en ele­gant och smick­ran­de stil.

Plaza Uomo - - MANUAL -

Den flo­ren­tins­ka sti­len be­skrivs bäst som ele­gant och med smick­ran­de pass­form. Den är en kon­se­kvens av den­na väl­bär­ga­de och klas­sis­ka re­näs­sans­stad där konst och kul­tur var­vas med histo­ria. Sta­den är rik på många sätt och hant­verk­stra­di­tio­nen gör sig he­la ti­den påmind. Tosca­nas hu­vud­stad ut­gör ett nav i Italien när det kom­mer till lä­der och kva­li­tets­skor och det hu­se­rar fler väl­re­nom­me­ra­de sko­ma­ka­re i stan än nå­gon an­nan­stans i Italien. Dess­utom finns här någ­ra av värl­dens främs­ta skräd­da­re vars lo­ka­la stil går att sär­skil­ja på långt håll. Främst tän­ker vi kanske på Li­ve­ra­no som myc­ket tack va­re li­te hjälp på vägen av Mark Cho och The Ar­mou­ry fått rock­stjär­ne­sta­tus i väl­kläd­da kret­sar. Den väl till­tag­na prislap­pen ver­kar in­te stop­pa stil­kon­näs­sö­rer från he­la värl­den att ta sig till ­An­to­nio Li­ve­ra­nos atel­jé i cen­tra­la Flo­rens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.