NA­PO­LI­TANS­KA STI­LEN

Den po­pu­lä­ra ita­li­ens­ka loo­ken är känd för att va­ra bjärt och max­i­ma­lis­tisk, men är ur­sprung­li­gen väl­digt klas­sisk.

Plaza Uomo - - MANUAL -

Det finns få sti­lar som har in­flu­e­rat det väl­kläd­da man­li­ga mo­det de se­nas­te fem till sex åren så som det na­po­li­tans­ka. Det­ta li­te ex­tra­va­gan­ta och ut­trycks­ful­la ­för­håll­nings­sät­tet till det klas­sis­ka mo­det har fått män från ­Kapsta­den till Ki­ru­na (kanske in­te så många just i ­Ki­ru­na, men än­då) att bä­ra dub­bel­knäpp­ta bjär­ta ka­va­jer med gal­lerru­tor, an­kel­kor­ta vi­ta byx­or, moc­kas­kor och fem arm­band el­ler fler. Det­ta är dock in­te helt re­pre­sen­ta­tivt för det ­rik­ti­ga Na­po­li­tans­ka mo­det ut­an en ”max­i­ma­lis­tisk” tolk­ning av många som in­te va­rit i Ne­a­pel.

För tvärtom är den ur­sprung­li­ga sti­len från Ne­a­pel väl­digt klas­sisk. Det har fun­nits ­mas­sor av väl­kläd­da aris­to­kra­ter och dan­di­es i sta­den de se­nas­te år­hund­ra­de­na. Det mo­der­na och ­nu­ti­da skräd­de­ri­et i stan bör­ja­de ­ut­veck­las i bör­jan av 1900-ta­let och var då väl­digt in­spi­re­rat av den brit­tis­ka sti­len och gick un­der ­nam­net Sti­le ­Ing­le­se. Det var en sorts tolk­ning av den brit- tis­ka skräd­darsti­len och mo­det. Det­ta var helt na­tur­ligt för fle­ra av sta­dens skräd­da­re ha­de ock­så va­rit i Eng­land och jobbat och fått inspiration. Vid den­na tid var det ock­så van­ligt att många från den brit­tis­ka över­klas­sen, som bar väl­skräd­da­de plagg, be­sök­te Ne­a­pel. På så sätt fick ock­så skräd­dar­na viss inspiration. Sti­len i bör­jan av för­ra sek­let var där­för tvärtom mot vad man ser i dag, gans­ka stel och med upp­bygg­da ax­lar. Ex­akt när den mju­ka ­na­po­li­tans­ka ka­vajsti­len kom till är li­te osä­kert. Många ­me­nar att en av de som va­rit ton­gi­van­de i att ­ut­veck­la sti­len och kon­struk­tio­nen är Vi­cen­zo ­At­toli­ni. Han lär som an­ställd skräd­da­re ­un­der tret­tio­ta­let ha fått inspiration från Ca­ra­ce­ni i Rom, som ha­de en mju­ka­re kon­struk­tion. Han ­ut­veck­la­de det­ta och tog bort all vad­de­ring och upp­bygg­nad och ska­pa­de en su­per­mjuk och lätt ­ka­vaj­kon­struk­tion som är den vi i dag för­knip­par med sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.