fil­misk sti­li­kon

Från Re­ming­ton Ste­e­le via Ja­mes Bond till nya tv-se­ri­en The Son. Pi­er­ce Brosnan har all­tid hål­lit sti­len. Pla­za Uomo möt­te ho­nom på en prisutdelning i Po­len.

Plaza Uomo - - INTERVJU - text gun­nar reh­lin

du fick pre­cis

mot­ta Eu­ro­pe­is­ka fil­ma­ka­de­mins pris för ”eu­ro­pe­is­ka in­sat­ser in­om in­ter­na­tio­nell film”. Är det ett vik­tigt pris för dig?

– Ja, det be­ty­der myc­ket för mig, in­te minst tack va­re var­i­från det kom­mer. Du är från Ir­land. Ar­be­tar du där ock­så?

– Ja, min fru Ke­ely och jag är in­te ba­ra gif­ta och har barn, vi har ock­så ett pro­duk­tions­bo­lag som he­ter Irish Dream­ti­me som vi job­bar med. Hon har gjort en do­ku­men­tär­film som kom­mer från bo­la­get och vi ska fort­sät­ta att gö­ra fil­mer till­sam­mans.

Un­der pris­ut­del­ning­en fick du se en mängd klipp från di­na fil­mer. Hur var det att se allt det­ta?

– Mitt liv flas­ha­de för­bi mig när jag såg klip­pen. Jag har tyckt om he­la re­san och var­je jobb har be­tytt någon­ting för mig. Det har va­rit en re­sa som ta­git mig ge­nom myc­ket och gett mig fa­milj och vän­ner. Jag kan ba­ra hop­pas att de bra job­ben fort­sät­ter att kom­ma. Ef­ter Bond for­sat­te kar­riä­ren snabbt.

Har du nå­gon­sin ång­rat att du var Bond?

– Nej, jag äls­kar Bond. Visst var jag rädd att jag skul­le fast­na där. Men i ­stäl­let har rol­len gett mig så myc­ket.

Vad tyc­ker du om Daniel Craig som Bond?

– Daniel är en fan­tas­tisk Bond, verk­li­gen dy­na­misk. Han kom i en tid då ­se­ri­en be­höv­de för­ny­as och han gjor­de det. Så vi får se vad som hän­der. Jag är ba­ra en del av publi­ken nu­me­ra och jag skul­le gär­na se ho­nom som Bond igen.

Har du fort­fa­ran­de dröm­mar som skå­de­spe­la­re?

– O ja, jag har fort­fa­ran­de ­dröm­mar. Det är dröm­mar som gör li­vet spän­nan­de. Jag har va­rit skå­de­spe­la­re he­la mitt liv och vid den punkt i li­vet som jag kom­mit till nu vet jag in­te vad jag ­an­nars skul­le gö­ra. Nå­got jag ­dröm­mer om att gö­ra mer är att må­la. ­Dess­utom ­dröm­mer jag om att skri­va och ­såklart dröm­mer jag om fler bra rol­ler. Jag ska snart gö­ra en ny film med ­Mar­tin ­Camp­bell. Det blir tred­je gång­en vi ­job­bar ihop. Där är jag just nu.

Hur är du som pap­pa?

– Bätt­re nu­me­ra. Un­der mitt förs­ta äk­ten­skap var jag nog mer som en bror. Nu är jag bätt­re. Jag tar mig tid att va­ra pap­pa, man och att le­va mitt liv. Jag hop­pas att jag har lärt mi­na barn att de ska lyss­na, att de ska tän­ka fram­åt och att de

ska hål­la fast vid si­na dröm­mar. När man är ung leds man av sitt ego. Det går över. Hur vik­tig är fa­mil­jen för dig?

– Oer­hört vik­tig. Min fru och mi­na barn är det som hål­ler mig vid liv. Jag upp­lev­de ju tra­ge­din 1991 när min för­ra fru av­led i ägg­stockscan­cer. Jag träf­fa­de se­dan en ny kvin­na som kun­de ge mig styr­ka och bac­ka­de upp mig när all hy­ste­ri kring Ja­mes Bond-fil­mer­na ­bör­ja­de. ”Håll i dig. Det här kom­mer att bli tufft”, sa jag. Hon stod vid min si­da och jag ­be­höv­de det. Beröm­mel­sen, den är ­flyk­tig. Vän­skap, kärlek och ett en­kelt liv, det är det som är det vik­ti­ga.

Be­rät­ta om den nya tv-se­rie The Son!

– Jag har le­tat ef­ter någon­ting som skul­le kun­na ta mig till­ba­ka till tv. ­Se­ri­en är just nu så po­tent och spän­nan­de och rent av be­ru­san­de. Det finns ett ­ma­te­ri­al som är så kom­plext och som ger tid att ut­veck­la ka­rak­tä­ren. Så den här boken av Philipp Mey­er, So­nen, har kom­mit in i mitt liv och den blir till en fan­tas­tisk s­er­ie som kom­mer på AMC. Vi spe­lar in i ­Aus­tin, Tex­as. Vi får se hur det går.

Hur har din syn på skå­de­spe­le­ri ­för­änd­rats ge­nom åren?

– Det blir verk­li­gen in­te lät­ta­re. Var­je gång känns som den förs­ta. Det är skräm­man­de och det kan pa­ra­ly­se­ra en. Min kä­ra fru Ke­ely får var­je gång lyss­na på sam­ma struntprat från mig när jag är ner­vös in­för en roll – men ­ner­vo­si­te­ten ska fin­nas där. An­nars finns det ing­et blod i åd­ror­na el­ler någon­ting i hjär­tat. Man gör det bäs­ta man kan.

Du är 63 år gam­mal. Hur känns det att va­ra i öv­re me­del­ål­dern?

– Me­del­ål­dern? Jag har läst om den länge nu. Det jag kan hop­pas på är att jag har lärt mig någon­ting om mig själv och det jobb jag har. Jag vill gå vi­da­re, lä­ra mig mer, bli bätt­re och kän­na mig ­ut­ma­nad. Jag trä­na­de som skå­de­spe­la­re för att kun­na gö­ra många oli­ka rol­ler. Och se­dan hän­de li­vet.

Tän­ker du skri­va me­mo­a­rer?

– Jag har fun­de­rat på det. Mitt liv har bli­vit så sön­der­mang­lat av så många att jag nog vill ge min ver­sion. Jag har ­bli­vit om­bedd och jag har bör­jat tit­ta på det. Om jag gör det, så är det för mi­na barns skull. Jag vill att de ska för­stå sin far.

Du är känd för ditt mo­de­in­tres­se. Vad har du på dig i dag?

– Tom Ford. Jag tyc­ker om hans ­de­sign.

”Jag hop­pas att jag har lärt mi­na barn att de ska lyss­na, att de ska tän­ka fram­åt och att de ska hål­la fast vid si­na dröm­mar. När man är ung leds man av sitt ego. Det går över.”

Le­gen­da­risk look, från tv-se­ri­en Re­ming­ton Ste­e­le. Ny­li­gen fick Pi­er­ce Brosnan Eu­ro­pe­is­ka fil­ma­ka­de­mins pris för ”eu­ro­pe­is­ka in­sat­ser in­om in­ter­na­tio­nell film”.

brosnans stil

Ja­mes Bond. Kam­panj för Hac­kett. Nya tv-se­ri­en The Son. Mis­ter John­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.