Böc­ker

Är det orim­ligt att tän­ka sig att världen un­der forn­ti­den var li­ka va­ri­e­rad som vår?

Populär Arkeologi - - Innehåll - AV HEN­RIK HÖ­JER

Sing­a­po­re och Ja­pan har 0,3 mord per 100 000 in­vå­na­re och år, och ten­den­sen se­dan tio år är sjun­kan­de. I Hon­du­ras och El Sal­va­dor be­gås långt över 60 mord per 100 000 in­vå­na­re och år, och i de bå­da län­der­na är ten­den­sen se­dan tio år till­ba­ka ökan­de – allt en­ligt Världs­ban­kens se­nas­te siff­ror. Des­sa enor­ma skill­na­der vi­sar att da­gens män­ni­skor kan be­te sig rätt oli­ka. Sam­ma sak gäl­ler jäm­fö­rel­ser över tid. Eu­ro­pa un­der 2010-ta­let upp­vi­sar – al­la olyckskor­par till trots – föga lik­he­ter med Eu­ro­pa un­der 1910- el­ler 40-ta­let. Jag har svårt att tän­ka mig att en per­son som bo­ta­ni­se­rar i vålds­sta­tistik från vår egen tid först av allt bör­jar fun­de­ra över huruvi­da män­ni­skan är ond el­ler god av na­tu­ren.

Det­ta gör att jag har svårt att ta till mig grund­frå­gan i boken Att dö­da en män­ni­ska. Där frå­gar sig ve­ten­skaps­jour­na­lis­ter­na Björn Hag­berg och Mar­tin Wid­man om kriget är ”en del av män­ni­skans na­tur, finns det i vårt dna?”. Jag fun­de­rar i stäl­let på om det är helt orim­ligt att tän­ka sig att världen un­der forn­ti­den var li­ka va­ri­e­rad som vår. Re­gi­o­ner av fred och sam­ar­be­te – och en bit där­i­från: våld och ka­os? Pe­ri­o­der av svå­ra vålds­ut­brott följ­da av ti­der av sam­för­stånd.

Des­sa tan­kar föl­jer mig un­der läs­ning­en av Att dö­da en män­ni­ska. För boken är ge­nu­int tan­ke­väc­kan­de, även när man in­te hål­ler med för­fat­tar­na.

Boken är upp­lagd som ett re­se­re­por­tage, och lä­sa­ren får mö­ta fors­ka­re ef­ter fors­ka­re som be­rät­tar om si­na forsk­nings­re­sul­tat om vå­ra forn­ti­da för­fä­der. Upp­läg­get loc­kar till läs­ning, men ef­ter hand öns­kar man sig en mer tyd­lig färd­rikt­ning av för­fat­tar­na. De lan­dar i li­te för myc­ket av ”å ena si­dan, å and­ra si­dan”. Ett an­nat pro­blem är att de ge­nom he­la boken le­tar ef­ter ”det förs­ta kriget”. Vad var ett krig för många tu­sen år se­dan? He­la frå­gan häng­er ju på de­fi­ni­tio­nen av be­grep­pet krig. And­ra fors­ka­re har in­tres­se­rat sig för det bre­da­re be­grep­pet våld och då kom­mit dju­pa­re in i äm­net.

Har­vardp sy­ko­lo­gen Ste­ven Pin­ker har skri­vit ett av de tyngs­ta in­läg­gen i äm­net: The bet­ter ang­els of our na­tu­re. Why vi­o­lence has decli­ned – men ho­nom ver­kar för­fat­tar­na ha stört sig på. De re­fe­re­rar en ru­brik på en ar­ti­kel: ”Pin­ker stin­ker”. Men någ­ra tyng­re ar­gu­ment mot Pin­ker lyfts in­te fram. De ver­kar till och med tro att han me­nar att vår art har ut­veck­lats ge­nom se­lek­tion, där de mest kri­gis­ka haft fram­gång i evo­lu­tio­nen. Men Pin­kers tes är ju att mänsk­lig­he­ten har bli­vit fred­li­ga­re. Han vi­sar över­ty­gan­de att vi hi­sto­riskt sett har fär­re mord och fär­re krig och att allt fär­re sta­ter av­rät­tar si­na eg­na med­bor­ga­re. Trös­keln för att dö­da en med­män­ni­ska ver­kar ha höjts kon­ti­nu­er­ligt un­der vår histo­ria. Det­ta är den sto­ra ny­he­ten i sam­man­hang­et.

Slut­li­gen ir­ri­te­rar jag mig på någ­ra sak­fel, som när för­fat­tar­na häv­dar att Mar­co Po­lo seg­la­de jor­den runt på 1200-ta­let, när han i själ­va ver­ket res­te land­vä­gen till Ki­na och åter. Den förs­ta eu­ro­pé som seg­la­de jor­den runt var Fer­dinand Ma­gel­lan i bör­jan av 1500-ta­let. Al­la kan få hjärn­släpp, men hur det­ta har kun­nat pas­se­ra för­läg­ga­re, re­dak­tör, kor­rek­tur­lä­sa­re och fak­ta­grans­kan­de fors­ka­re för­står jag helt en­kelt in­te.

Synd, för så­da­na fel ris­ke­rar att ur­hol­ka den över­gri­pan­de tro­vär­dig­he­ten.

”And­ra fors­ka­re har in­tres­se­rat sig för det bre­da­re be­grep­pet våld och då kom­mit dju­pa­re in i äm­net.”

Är det orim­ligt att tän­ka sig att världen un­der forn­ti­den var li­ka va­ri­e­rad som vår tid? DET FÖRS­TA KRIGET

Att dö­da en män­ni­ska. På spa­ning ef­ter det förs­ta kriget. Björn Hag­berg & Mar­tin Wid­man Norsted­ts

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.