Be­lö­nad

Populär Arkeologi - - Läsar­brev -

Po­pu­lär Ar­ke­o­lo­gis ti­di­ga­re chefre­dak­tör Bir­git­ta Gustafs­son har till­de­lats Kungl. Vit­ter­hets­a­ka­de­mi­ens An­tik­va­ris­ka me­dalj i sil­ver för att ”med den ve­ten­skap­ligt an­sed­da tid­skrif­ten Po­pu­lär Ar­ke­o­lo­gi på ett för­tjänst­fullt sätt främ­jat opi­ni­ons­bild­ning och kon­tak­ter mel­lan fors­ka­re och all­män­het.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.