För­hi­sto­risk rätt fort­fa­ran­de på me­nyn

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

Har du prö­vat na­tio­nal­rät­ten go­fio un­der se­mestern på Ka­na­ri­eö­ar­na? En ny stu­die ty­der på att det är en rätt som urin­vå­nar­na åt re­dan för näs­tan 2 000 år se­dan.

– Vi fann att det korn man od­lar på Ka­na­ri­eö­ar­na i dag är det­sam­ma som ur­be­folk­ning­en tog med sig till öar­na när des­sa ko­lo­ni­se­ra­des ,ti­digt un­der det förs­ta år­tu­sen­det e.kr., sä­ger Jenny Ha­gen­blad, bi­trä­dan­de pro­fes­sor i ge­ne­tik vid Lin­kö­pings uni­ver­si­tet.

I sam­ar­be­te med uni­ver­si­te­tet i Las Pal­mas på Gran Ca­na­ria har dna-ana­ly­ser gjorts av ar­ke­o­lo­gis­ka sä­deskorn.

– Ef­tersom ur­be­folk­ning­en till stor del har er­satts med folk från Spa­ni­en, ha­de vi för­vän­tat oss att även kor­net skul­le ha er­satts. Så var det in­te.

I för­hi­sto­risk tid var korn hu­vud­grö­dan på ön Gran Ca­na­ria. De lo­ka­la bön­der­na har od­lat sam­ma slags spann­mål se­dan långt fö­re den spans­ka er­öv­ring­en av öar­na på 1400ta­let. Den vär­de­ful­la skör­den lag­ra­des i grot­tor som ur­be­folk­ning­en gräv­de i la­va­berg­grun­den, högt på de bran­ta bergs­si­dor­na. Ef­ter mer än 500 år kan man fort­fa­ran­de hit­ta in­tak­ta frön där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.